Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Studentene skal etter fullført emne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter om hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker forstår, kommuniserer om og forholder oss til kreft. De skal kunne utforske og analysere hvordan informasjon om kreft kommuniseres gjennom ulike medier og i ulike kontekster, fra nyhetsoppslag i massemedia til den terapeutiske samtalen mellom lege og pasient.  Studentene skal kunne diskutere og kritisk vurdere kreftbegrepets ulike dimensjoner, hvordan forståelsen av kreft har endret seg over tid og hvordan de selv forstår og forholder seg til kreft som sykdom og samfunnsfenomen.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • forklare sentrale begreper innen kommunikasjon
  • beskrive sentrale aktører og roller innen helsekommunikasjon
  • beskrive og forklare, ved hjelp av eksempler, hvordan samme sykdomsfenomen kan forstås ut fra ulike perspektiv
  • beskrive, ved hjelp av eksempler, hvordan både sykdomsbyrde og sykdomsdefinisjoner er historisk og kulturelt betinget

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • definere en problemstilling, innhente et datamateriale og velge en metode for å analysere ulike former for helsekommunikasjon og sykdomsforståelse  
  • drøfte hvordan det medisinske fagfeltet og medisinsk praksis preges av sosiale og kulturelle omgivelser
  • utforske og analysere hvordan ulike begreper om sykdom presenteres i undervisning, i media og i kommunikasjon med pasienter 

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:  

  • reflektere over hvordan kommunikasjon påvirker pasienters og legers forståelse av helse og sykdom
  • reflektere over hvordan sykdomsforståelse påvirker helsevesenet og samfunnet som helhet

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 24 studenter. Programrådet har satt en minstegrense for antall studenter per emne. Emner med få søkere kan derfor bli avlyst og søkerne overføres til emner med ledig kapasitet. Prioriteringen av emner gjøres i nær dialog med studentrepresentantene i komiteen for de valgfrie emnene.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Gruppearbeid, seminarer, forelesninger

Studentene deles inn i grupper som velger/tildeles en oppgave som skal løses i løpet av kurset.

Gruppene følges opp med veiledning og vil til dels velge egne aktiviteter, til dels tildeles forhåndsdefinerte aktiviteter som underbygger oppgaven. Gruppearbeidet vil følges opp med tilrettelagt selvevaluering og diskusjon om fremdrift og gruppedynamikk.

I tillegg vil studentene ha felles seminarer og forelesninger som har fellesinteresse for alle gruppene.

I slutten av perioden samles gruppene for å presentere prosjektene og resultatene sine for hverandre og kursledelsen. Presentasjonene samles i en rapport som skal legge grunnlag for kursevaluering, formidling og videre arbeid med individuelle prosjektoppgaver.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng
3
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

MED-studieinfo