MED3060 – Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Etter gjennomført emne vil studentene kunne drøfte kunnskapsstatus innen enkelte medisinske fagområder, samt kunne reflektere over betydningen av forskning og translasjonsforskning for utvikling av ny behandling. Emnet springer ut fra forskningsinstituttene innen Institutt for klinisk medisin og vil være fokusert på pågående forskning og utvikling innen sentrale områder av medisin, kirurgi og psykiatri. 

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for kunnskapsstatus, kunnskapsutfordringer og aktuelle forskningsprosjekter innen indremedisin, kirurgi og psykiatri med eksempler fra
  • akutte koronarsyndromer (akutt koronarokklusjon med og uten ST elevasjon)
  • arytmogene kardiomyopatier
  • inflammasjonsforskning innen infeksjonssykdommer, aterosklerose og hjertesvikt
  • molekylær hepatologi
  • utprøvende og eksperimentell transplantasjonsmedisin som øycelletransplantasjon for ustabil Type 1 diabetes og levertransplantasjon som kurativ behandling av pasienter med isolerte metastaser til lever
  • utvikling av mini-invasive metoder innen kirurgi
  • behandling og diagnostikk av schizofreni og bipolare lidelser
 • gjøre rede for biologiske funn og den biopsykososiale modellen i forståelsen av schizofreni og bipolare lidelser
 • gjøre rede for bruk av biomarkører i diagnostikk og vurdering av prognose og respons på behandling 
 • gjøre rede for den kjeden fra translasjonsforskning og til klinisk forskning med pasienter
 • beskrive mulighetene for og relevansen av innovasjon og kommersialisering av oppdagelser innen biomedisinsk forskning

Ferdigheter 

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • drøfte hvordan forskning har bidratt til utvikling av kunnskap innen diagnostikk og behandling innen ulike medisinske fagområder 
 • vurdere vitenskapelig litteratur innen klinisk- og translasjonsforskning
 • forklare hvilken rolle klinisk- og translasjonsforskning kan ha i studier av ulike problemstillinger
 • forklare hvilken rolle kunnskapsbasert medisin har i behandling av pasienter

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • reflektere over betydningen av forskning for å sikre pasientbehandling av god kvalitet

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 30 studenter. Programrådet har satt en minstegrense for antall studenter per emne. Emner med få søkere kan derfor bli avlyst og søkerne overføres til emner med ledig kapasitet. Prioriteringen av emner gjøres i nær dialog med studentrepresentantene i komiteen for de valgfrie emnene.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: forelesninger, gruppearbeider, oppgaveløsninger, ekskursjoner til forskningsinstitutter

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Undervisningsformer vil være forelesninger, gruppearbeider og oppgaveløsninger. Det blir arrangert ekskursjoner til forskningsinstitutter som Institutt for indremedisinsk forskning, Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og sannsynligvis til Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus.

Eksamen

Muntlig gruppepresentasjon

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo