Kort om emnet

I dette emnet skal vi ta for oss klinisk beslutningsstøtte, samvalg og digitale verktøy for kunnskapshåndtering. Studentene vil lære å utvikle og bruke disse verktøyene i praksis og innenfor persontilpasset medisin. Sammen skal vi drøfte fordeler og begrensninger ved slike verktøy med vekt på klinisk kommunikasjon og etiske betraktninger. Studentene skal kunne sette dette i sammenheng med implementering og evaluering av kunnskap i praksis. 

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studentene kunne:

 • Redegjøre for begreper, prinsipper, standarder, metoder og verktøy for persontilpasset medisin og beslutningsstøtte innen kunnskaps-økosystemet 
 • Kunne identifisere feilkilder ved innhenting, anvendelse og formidling av kunnskap 
 • Gi eksempler på hvordan beslutningsstøtteverktøy kan implementeres i praksis.
 • Redegjøre for hvordan og hvorfor beslutningsstøtte og samvalg må brukes skjønnsmessig i møte med den enkelte pasient, samt eksisterende utfordringer og misbrukspotensiale, inkludert etiske aspekter og behov for god klinisk kommunikasjon
 • Redegjøre for ulike modeller for samvalg og deres styrker og svakheter

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studentene kunne:

 • Anvende GRADE-systemet for kritisk vurdering av et kunnskapsgrunnlag og for utvikling av retningslinjer og samvalgsverktøy 
 • Gjenkjenne, vurdere og håndtere ulike former for usikker kunnskap
 • Reflektere kritisk over kunnskapsgrunnlaget i konkrete kliniske spørsmål
 • Utvikle og bruke digitale beslutningsstøtteverktøy
 • Bruke anbefalinger og ulike samvalgsverktøy i klinisk konsultasjoner
 • Vurdere om forutsetningene for samvalg er tilstede
 • Gjennomføre samvalg og beslutningsprosesser gjennom gode kommunikasjonsferdigheter og individuell tilpasning 
 • Gjennomføre forhåndssamtaler og involvere pårørende for f.eks. pasienter med alvorlig sykdom og redusert samtykkekompetanse
   

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studentene kunne:

 • Reflektere over persontilpasset medisin, samvalg og beslutningstøtteverktøy i et bredere helsetjenesteperspektiv, med vekt på muligheter, utfordringer og mulige negative konsekvenser for pasient og samfunn
 • Sikre at kliniske beslutninger er i overensstemmelse med pasientens forutsetninger, verdier og mål
   

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 20 studenter

Emnet vil ikke bli avholdt hvis det er færre enn 10 studenter på emnet.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Studentene vil arbeide i grupper og på egenhånd. Det vil bli brukt korte forelesninger, gruppearbeid,  interaktive praktiske øvelser, plenumsdiskusjoner og studentpresentasjoner. Forelesningene vil presentere prinsipper, standarder, metoder og digitale verktøy for beslutningstøtte for persontilpasset medisin, samvalg og kunnskapsbasert praksis. Studentene vil simulere kliniske konsultasjoner som leger og pasienter hvor de prøver ut ulike samvalgsverktøy. Studentresponssystemer (Mentimeter eller klikkere) vil bli benyttet i undervisningen.

Det vil bli gitt formativ tilbakemelding på samvalgskonsultasjoner, med bruk av validerte spørreskjemaer og plenumsdiskusjon.

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe

Studentene skal i grupper lage verktøy for beslutningstøtte som presenteres for de andre studentene og underviserne på emnet.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo