MED3066 – Klimaendringer og helse: din innsats teller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klimaendringene er kalt både vår tids største trussel mot folkehelsen, og vår største mulighet. I dette kurset vil du lære hvordan klimaendringer skader helse, og om hvordan du som helsepersonell kan spille en sentral rolle i arbeidet mot klimaendringer. Du vil lære hvordan du, ved å bruke helse som innfallsvinkel, kan kommunisere effektivt om hvorfor klimaendringene må stoppes –  og hva du selv og helsetjenesten kan gjøre slik at du som er ung nå, har et godt livsgrunnlag også i framtiden.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studentene kunne:

 • Beskrive klimaendringer og drivere bak klimaendringer
 • Forklare på en enkel måte hva et endelig klimabudsjett innebærer
 • Redegjøre for hvordan klimaendringer påvirker helse globalt og i Norge
 • Forklare hvordan helsesektoren bidrar til klimautslipp globalt og nasjonalt, og hvordan sektoren kan arbeide for å redusere utslippene
 • Beskrive hvordan helsesystemer kan tilpasse seg et klima i endring
 • Beskrive sammenhenger mellom økologisk, sosial og økonomisk bærekraft
 • Identifisere sammenhenger mellom folkehelse, dyrehelse og plantehelse
 • Beskrive sentrale globale og nasjonale føringer med relevans for klimaendringer og helse
 • Beskrive prosesser for påvirkning

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studentene kunne:

 • Formidle tydelig hvordan klimaendringer gir tap av helse
 • Drøfte hvordan samfunnet kan motvirke klimaendringer og tilpasse seg klimaendringer som kommer
 • Formulere innspill til hvordan klimaendringer er relevant i medisinsk og helsefaglig grunnutdanning og etterutdanning
 • Formulere innspill til strategiske planer for påvirkning av klimapolitikk generelt og helsesystemers innretning i møte med klimaendringer spesielt

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studentene kunne:

 • Reflektere over helsepersonells rolle i et helsevesen som må håndtere de menneskelige konsekvensene av klimaendringer
 • Bidra til kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten for å redusere utslipp og motvirke klimaendringer
 • Bidra til påvirkningsarbeid for å redusere helseskade fra klimaendringer
 • Samhandle tverrfaglig for å adressere samfunnets klimautfordringer

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: inntil 25 studenter. Programrådet har satt en minstegrense for antall studenter per emne. Emner med få søkere kan derfor bli avlyst og søkerne overføres til emner med ledig kapasitet. Prioriteringen av emner gjøres i nær dialog med studentrepresentantene i komiteen for de valgfrie emnene.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Emnet vil ta utgangspunkt i undervisningsmetoder som engasjerer og aktiviserer studentene, med blanding av forelesninger, diskusjoner og arbeid i grupper. Undervisningen vil foregå på en blanding av norsk og engelsk

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe av et produkt utarbeidet i løpet av kurset (eks. brev, blogginnlegg, podcast, film) vil bli brukt som vurderingsform. Presentasjonen vil kunne holdes på norsk eller engelsk avhengig av studentenes ønske.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo