ERN4900 – Masteroppgave i ernæring

Kort om emnet

Masteroppgaven er et individuelt forskningsarbeid som utføres i samarbeid med veiledere. Din egen forskningsaktivitet skal gi deg forståelse om forskning og forskningsmetoder. Relevant kunnskap opparbeidet gjennom hele studie skal anvendes og utvikles til å fortolke og diskutere resultater på en akademisk måte slik at du skal kunne formidle forskningsarbeidet på en god måte.

Masteroppgaveseminar

Hvert år arrangerer avdelingen et seminar hvor potensielle masteroppgaver blir presentert for studentene. I 2020 blir det satt av to dager til seminaret, onsdag 08. januar kl.9-14.20 og torsdag 09. januar kl.9-11.35 i rom 2183 begge dager. Oppgavene som skal presenteres er samlet i en abstraktbok.

Retningslinjer for masteroppgaven

Her finner du informasjon og retningslinjer for masteroppgaven.

Hva lærer du?

Forståelse for forskning, utvikling og testing av hypoteser med relevante metoder i eget forskningsarbeid er sentralt i oppgaven, samt evne til å begrense tema på en reflektert måte. Ditt valg av tema avgjør innen hvilket fagfeltet du vil opparbeide ekspertise, men uavhengig av temaet du velger er kunnskaper knyttet til metode og evne til moden fortolkning avgjørende for at læringsutbyttet skal bli godt. Du vil lære å forstå hva forskningsarbeid handler om, reflektere over hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har for kunnskap som utvikles, formidle forskningsarbeid på en akademisk måte, reflektere over etiske implikasjoner ved å gjøre forskningsarbeidet og formidle forskningsarbeidet på en logisk, sammenhengende måte.

Du vil lære å planlegge et forskningsprosjekt, gjøre litteratursøk, utarbeide en prosjektbeskrivelse og i gjennomføre et forskningsprosjekt i praksis. Skriving av masteroppgaven vil gi deg erfaring i å:

 • Presentere design, metoder og resultater i samsvar med mål og hypoteser.
 • Diskutere eventuelle svakheter i planleggingen og gjennomføringen av forskningsprosjektet.
 • Sammenligne resultater med andre relevante forskningsresultater.
 • Foreslå nye aktuelle forskningsprosjekter eller praktiske implikasjoner.
 • Trekke konklusjoner


Ferdighetsmål:

Ved fullført emne skal du kunne:

 • Planlegge et forskningsprosjekt, herunder gjøre litteratursøk og skrive prosjektbeskrivelse.
 • Gjennomføre et forskningsprosjekt
 • Bearbeide og analysere data ved hjelp av statistiske metoder.
 • Formidle forskningsprosjekt muntlig og skriftlig i form av en vitenskapelig rapport (masteroppgaven)
 • Presentere design, metoder og resultater i samsvar med mål og hypoteser.
 • Diskutere eventuelle svakheter i planleggingen og gjennomføringen av forskningsprosjektet.
 • Sammenligne resultater med andre relevante forskningsresultater.
 • Foreslå nye aktuelle forskningsprosjekter eller praktiske implikasjoner.
 • reflektere over hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har for kunnskap som utvikles
 • formidle forskningsarbeid på en akademisk måte
 • reflektere over etiske implikasjoner ved å gjøre forskningsarbeidet
 • formidle forskningsarbeidet på en logisk, sammenhengende måte

Generell kompetanse

Masteroppgaven gir deg kompetanse til å kunne delta i og gjennomføre forskningsprosjekter innen ulike temaer senere.

Opptak og adgangsregulering

Adgang kun for studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner må være fullført og bestått før masteroppgaven kan innleveres for sensur og kandidaten kan gå opp til avsluttende muntlig eksamen. Obligatorisk praksis bør også være gjennomført, men det kan gis unntak for dette i samråd med veiledere og studiekonsulent. Det vises til studietprogrammets oppbygging.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Veiledning

Veiledning fra en eller flere veiledere inngår som en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven og er en forutsetning for å innlevere oppgaven til sensur (jf. § 2-5 (7) Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo). Inngåelse av veiledningsavtale er derfor obligatorisk for alle som er tatt opp på et masterprogram ved universitetet. For å få oppnevnt en veileder, må alle følgende kurs være bestått: ERN4110, ERN4200 og ERN4300. Antall timer veiledning er normert til 40 timer totalt.

Se retningslinjer for masteroppgaven for mer informasjon.

Eksamen

Eksamen består i en fremlegging av den skriftlige oppgaven med etterfølgende gjennomgang og diskusjon. Eksamen foregår ved at kandidaten presenterer masteroppgaven. Denne fremleggingen er berammet til ca. 20 minutter. Deretter vil ekstern sensor gi sin vurdering av oppgaven samtidig som kandidaten får anledning til å forsvare den. Det beregnes ca. 30 minutter til denne delen. Deretter vil intern sensor gi sin vurdering og kandidaten får anledning til å gi sitt forsvar.  Det beregnes ca. 10 minutter til dette. Eksamen har da normalt en samlet tidsramme på 1 time.

Bedømming

Masteroppgaven bedømmes av en oppnevnt eksamenskommisjon med 2 medlemmer: ekstern og en intern sensor. Det gis én karakter for oppgaven. Denne kan etter muntlig eksamen bli justert opp eller ned.

Kvalitetskrav og avsluttende muntlig eksamen

Retningslinjer for sensur og fremlegging av oppgaven (muntlig eksamen) kan du lese mer om i retningslinjer for masteroppgaven.

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det skal foreligge en skriftlig begrunnelse for eksamensresultatet 'F' som skal kunne være veiledende for student og veileder i bearbeiding av oppgaven. Studenten får tilbud om en samtale med intern sensor etter sensur og det innvilges ytterligere 10 timer med veiledning. En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang. Ny innlevering av bearbeidet masteroppgave må skje senest 1 år etter første innlevering. Bearbeidet masteroppgave vurderes av samme eksamenskommisjon som ved første gangs forsøk.

En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Ikke undervisning i emnet.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk