Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

1. semester innledes med en obligatorisk introduksjonsuke hvor studentene får:

 • nyttig og viktig informasjon om det å være student på studieprogrammet
 • omvisning av faddere
 • mulighet til å bli kjent med medstudenter på eget kull
 • delta på ulike sosiale studentaktiviteter ved UiOs ulike campus (fadderuke)

De første dagene vektlegges informasjon om

 • studiets oppbygging og innhold med vekt på 1. studieår
 • regelverk
 • studentrollen
 • forskjeller og likheter mellom odontologi- og tannpleiefag
 • tannpleierprofesjonen
 • tannpleiers rolle i tannhelseteamet

Det stilles strenge krav til studenten om frammøte til obligatorisk undervisning. Se forøvrig Oppbygging og gjennomføring om bl.a. obligatoriske aktiviteter. Studenter som ikke møter til obligatoriske aktiviteter i introduksjonsuka risikerer å miste studieplassen.

Hva lærer du?

Det legges vekt på å utvikle studentens grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og andre forkunnskaper som er avgjørende for læring i påfølgende semestre. Emnet går parallelt med EXPHIL03 – Examen philosophicum dette semesteret.

Innføringsemner:

 • studentrollen og bruk av digitale læringsplattformer og -systemer
 • naturvitenskapelige basalfag:
  - kjemi og noe fysikk
  - metabolismen, fordøyelsen, generell anatomi/fysiologi, cytologi
 • tannmorfologi
 • samfunnsernæring
 • innledende prekliniske og kliniske seminarer:
  - hygiene og smittevern
  - oral radiologi
  - periodonti
  - kariologi
  - prekliniske seminarer
 • pre-klinikk og klinikk:
  - ferdighetsklinikk
  - oral radiologi
 • ergonomi
 • introduksjon av vitenskapsteori og metode

Arbeidskrav 1. semester (vurderes til godkjent/ikke godkjent):

 1. Test i grunnleggende kjemi
 2. Test i tannmorfologi
 3. Test i Salud
 4. Semestertest I: ferdighets-/preklinikk
 5. Klinikkvurdering: kliniske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og profesjonell atferd

Alle deler av semesteret inklusive arbeidskrav og eksamener må bestås.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Tannpleie (bachelor).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig.
Studenter med fordypning fra videregående skole innen naturvitenskaplige fag (biologi og/eller kjemi) har en fordel.

Undervisning

 • seminarer
 • demonstrasjoner, instruksjon og veiledning "en-til-en" og gruppevis
 • kurs
 • klinisk praksis med øvelser på fantomhode
 • klinisk praksis med øvelser på medstudent

Ved ikke bestått eksamen i emnet må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med studieprogrammets ledelse.

 

Obligatoriske HMS-emner (fra og med kull med oppstart høst 2016)

Følgende obligatoriske nettbaserte HMS-emner inngår i TP1100:

Alle HMS-emner må senest være avlagt og bestått innen 15.10.

Eksamen

Skriftlig eksamen:

TP1100 Generell biologi I (fordøyelsessystemet og metabolismen) og samfunnsernæring

 

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i tannpleiestudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet TP1100 evalueres muntlig midtveis i semesteret samt skriftlig sammen med emnet TP1200 i slutten av 2. semester gjennom et nettskjema. Det settes av tid til dette i timeplanen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk