Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

1. semester innledes med en obligatorisk introduksjonsuke hvor du får:

 • en innføring i studieprogrammets oppbygging og innhold, regelverk og rutiner
 • informasjon om hva det innebærer å studere til tannpleier (studentrollen)
 • informasjon om fortløpende skikkethetsvurdering
 • vite mer om tannpleierprofesjonen, tannpleiers yrkesutøvelse og autonomi
 • informasjon fra studentorganisasjonene og Studentsamskipnaden
 • omvisning på fakultetet
 • mulighet til å bli kjent med studenter på eget kull og fakultetets øvrige studenter

I tillegg tilrettelegges det for ulike frivillige, sosiale studentaktiviteter i tilknytning til "fadderuka" etter ordinær skoletid i regi av faddergruppene. Fadderne består av tannlege- og tannpleierstudenter på eldre studentkull.

Det stilles strenge krav til studenten om frammøte til obligatorisk undervisning (*). Se forøvrig Oppbygging og gjennomføring om bl.a. obligatoriske aktiviteter. Studenter som ikke møter til obligatoriske aktiviteter i introduksjonsuka risikerer å miste studieplassen.

* Noe undervisning vil bli gitt digitalt. Alle studenter må derfor ha tilgang til ZOOM og kamera på egen pc i undervisningssammenheng for å få godkjent frammøte til undervisning.

Hva lærer du?

Det legges vekt på å utvikle studentens grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og andre forkunnskaper som er avgjørende for læring i påfølgende semestre. Emnet går parallelt med EXPHIL03 – Examen philosophicum dette semesteret.

Innføringsemner:

 • studentrollen og bruk av digitale læringsplattformer og -systemer
 • naturvitenskapelige basalfag:
  - kjemi og noe fysikk
  - metabolismen, fordøyelsen, generell anatomi/fysiologi, cytologi
 • tannmorfologi
 • samfunnsernæring
 • innledende prekliniske og kliniske seminarer:
  - hygiene og smittevern
  - oral radiologi introduksjon
  - periodonti introduksjon
  - kariologi introduksjon
  - forberedende prekliniske seminarer med varierende temaer ihht. læringsutbyttebeskrivelsene (se fagplaner i Canvas)
 • praksis i pre-klinikk og klinikk:
  - ferdighetsklinikk
  - oral radiologi
 • ergonomi
 • introduksjon av vitenskapsteori og metode

Arbeidskrav 1. semester (vurderes til bestått/ikke bestått):

 1. Test i grunnleggende kjemi
 2. Test i tannmorfologi
 3. Test i klinikkprogrammet Salud
 4. Semestertest I: ferdighets-/preklinikk
 5. Klinikkvurdering: ferdigheter, kunnskaper, holdninger og profesjonell atferd

Alle deler av semesteret inklusive arbeidskrav og eksamener må bestås.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Tannpleie (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gode norsk-kunnskaper skriftlig og muntlig.

Anbefalte forkunnskaper

Studenter med fordypning fra videregående skole innen naturvitenskaplige fag (biologi og/eller kjemi) har en fordel.

Undervisning

 • seminarer
 • demonstrasjoner, instruksjon og veiledning "en-til-en" og gruppevis
 • kurs
 • klinisk praksis med øvelser på fantomhode
 • klinisk praksis med øvelser på medstudent

Ved ikke bestått eksamen i emnet må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med studieprogrammets ledelse.

 

Obligatoriske HMS-emner (fra og med kull med oppstart høst 2016)

Følgende obligatoriske nettbaserte HMS-emner inngår i TP1100:

Alle HMS-emner må senest være avlagt og bestått innen 15.10.

Eksamen

Skriftlig eksamen:

TP1100 Generell biologi I (fordøyelsessystemet og metabolismen) og samfunnsernæring

 

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i tannpleiestudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet TP1100 evalueres muntlig midtveis i semesteret samt skriftlig sammen med emnet TP1200 i slutten av 2. semester gjennom et nettskjema. Det settes av tid til dette i timeplanen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk