Dette emnet er nedlagt

SGO4602 – Økonomisk geografi: forskningstema

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet tas det utgangspunkt i SGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (videreført), og studentene skal arbeide med denne og beslektet litteratur, og utarbeide et essay. Studentene skal videreutvikle et tema som gjerne kan være det samme som temaet for masteroppgaven. Dette skal gjøres ved å finne fram litteratur til en leseliste på omkring 300 sider. Leselisten skal godkjennes av faglærer. Vi vil legge til rette for at dette essayet skal være relevant i forholdet til arbeidet med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

  • Arbeide mer selvstendig med teoretisk vinklet litteratur innen økonomisk geografi.

Ferdighetsmål

Du skal:

  • Gjengi og diskutere teori på et realtivt høyt presisjonsnivå.

Holdningsmål

  • Ved å velge et tema og gå noe i dybden på dette er målsettingen at studentene skal lære å kjenne første del av en forskningsprosess.

Opptak og adgangsregulering

Opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Det er obligatorisk å ha tatt emnet SGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (videreført). Emnet tilbys som en del av masterprogrammet i samfunnsgeografi. Du kan også ta dette emnet som hospitant hvis du er tatt opp til andre masterprogrammer ved UiO eller andre utdanningsinstitusjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet bygger på emnene SGO2200 – Economic globalisation and regional development og SGO3100 – By- og regional utvikling (nedlagt) på bachelornivå i samfunnsgeografi. Det er imidlertid ikke obligatorisk å ha avlagt eksamen i disse emnene for å ta SGO4602.

Overlappende emner

Emnet overlapper med SGO4016 – Økonomisk geografi (nedlagt) og SGO316, som begge er emner tidligere tilbudt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Undervisning

Undervisningsformen på dette emnet er seminarer. Alle studentene skal presentere foreløpige versjoner av essayet på seminarer.

Undervisningen i dette emnet vil starte opp i siste halvdel av vårsemesteret, rett etter at undervisningen i emnet SGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (videreført) er avsluttet.

Eksamen

Karakteren er basert på et essay som studentene jobber med i seminarer gjennom hele emnet.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi .

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er utgått.

Eksamen

Undervisningsspråk

Engelsk