SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Avvik og kriminalitet har, helt siden Durkheim, vært viktig emner for sosiologien. Dels spør en; Hvem bryter våre normer? Hvem begår kriminalitet? Men en rik tradisjon har også belyst den prosessen som ligger under at noe faktisk nedfeller seg som normer, at noe deretter blir forstått som avvikende, og at noen handlinger til slutt blir utsatt for sanksjoner og definert som kriminelle. De sentrale perspektivene vi i dag støtter oss til har særlig utviklet seg fra slutten av 1800-tallet, parallelt med at sosiologien som fag ble etablert. Kurset belyser nøkkeltradisjonene i kriminologisk orientert sosiologi, helt fram til dagens forskningsfront. Vi vil også undersøke sanksjonssystemene og rettsapparatets funksjon. Vi vil lese etnografiske studier om marginale kulturer. Ulike perspektiver på rusmisbruk vil også belyses.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal
• Få inngående kjennskap til den avvikssosiologiske tradisjonen. Når startet den? Hvordan har den utviklet seg? Hvilke perspektiver har vært viktige? Hva er de sentrale analytiske begrepene i dag?
• Få grep om hvordan de ulike tradisjonene utvikler seg gjennom (a) begrepslige presiseringer og videreutvikling av perspektivene, men også ved at (b) empiriske studier danner grunnlag for å vurdere perspektivenes gyldighet.
• Tilegne deg inngående kunnskap om kriminalitet og andre normbrudd. Hvilke lovbrudd er mest utbredte?
• Gi deg innsikt i sanksjons- og starffesystemets begrunnelser og oppbygning. Hvordan har dette systemet utvilet seg? Hvorfor straffer vi? Virker straffen etter sin hensikt?
• Få inngående kunnskap om bruken av legale og illegale rusmidler. Hvilke gleder og farer er knyttet til rusmidlene? Er det lettere å bli avhengig av heroin enn av alkohol? Hvor store skadevirkninger gir de ulike rusmidlene?

Ferdigheter

Du skal
• Kunne bruke de sentrale avvikssosiologiske begrepene til å analysere sosiale problemer, prosesser og utviklingsmønstre
• Utvikle evnen til å skrive tekster som både definerer de sentrale begrepene, men også viser hvordan de kan bidra til analysen av konkrete saksforhold

Generell kompetanse

Du skal
• Oppøve evne til å forholde deg kritisk til vanlige syn på normbrudd og avvik
• Oppøve evne til å kunne forholde deg uten fordommer til mennesker som kommer i kontakt med strafferetts- og hjelpeapparatet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er et valgfritt spesialiseringsemne i masterprogrammet i sosiologi. Emnet er også åpent for masterstudenter på lektorprogrammet samt masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus dersom det er ledige plasser på emnet.

Undervisning

Seminarundervisning 2 timer, 12 ganger i semesteret, hvor forelesning og studentaktivitet kombineres. 1 time individuell veiledning, inkludert veiledning og forberedelser.

Eksamen

Eksamensform: Skoleeksamen (1-time) og emneoppgave som begges vurderes etter karakterskalaen A-F.

Emneoppgaven vektes 2/3 og skoleeksamen 1/3 i endelig karaktersetting. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås samme semester. Ved stryk eller gjentak av eksamen må begge delvurderinger tas opp.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved studiekonsulent for sosiologi senest 14 dager før eksamensdato. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk