SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Avvik og kriminalitet har, helt siden Durkheims banebrytende studier, vært viktig emner for sosiologien. Dels spør en: Hvem bryter våre normer? Hvem begår kriminalitet? Men en rik tradisjon har også belyst den prosessen som ligger under at noe faktisk nedfeller seg som normer, at noe deretter blir forstått som avvikende, og at noen handlinger til slutt blir utsatt for sanksjoner og definert som kriminelle. De sentrale perspektivene vi i dag støtter oss til har særlig utviklet seg fra slutten av 1800-tallet, parallelt med at sosiologien som fag ble etablert. Kurset belyser nøkkeltradisjonene i kriminologisk orientert sosiologi, helt fram til dagens forskningsfront. Vi vil også undersøke sanksjonssystemene og rettsapparatets funksjon. Vi vil lese etnografiske studier om marginale kulturer. Vi belyser stedets og sosiogeografiske forholds betydning. Ulike perspektiver på rusmisbruk vil også belyses.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal
• Få inngående kjennskap til den avvikssosiologiske tradisjonen. Når startet den? Hvordan har den utviklet seg? Hvilke perspektiver har vært viktige? Hva er de sentrale analytiske begrepene i dag?
• Få grep om hvordan de ulike tradisjonene utvikler seg gjennom (a) begrepslige presiseringer og videreutvikling av perspektivene, men også ved at (b) empiriske studier danner grunnlag for å vurdere perspektivenes gyldighet.
• Tilegne deg kunnskap om kriminalitet og andre normbrudd. Hvilke lovbrudd er mest utbredt?

• Tilegne deg kunnskap om betydningen av stedets og sosiogeografiske forholds betydning for utviklingen av kriminalitet og avvik. Her skal vi bruke mobilappen MittBlikk gjennom en praktisk øvelse.
• Gi deg innsikt i sanksjons- og straffesystemets begrunnelser og oppbygning. Hvordan har dette systemet utviklet seg? Hvorfor straffer vi? Virker straffen etter sin hensikt?
• Få inngående kunnskap om bruken av legale og illegale rusmidler. Hvilke gleder og farer er knyttet til rusmidlene? Er det lettere å bli avhengig av heroin enn av alkohol? Hvor store skadevirkninger gir de ulike rusmidlene?

Ferdigheter

Du skal
• Kunne bruke de sentrale avvikssosiologiske begrepene til å analysere sosiale problemer, prosesser og utviklingsmønstre
• Utvikle evnen til å skrive tekster som både definerer de sentrale begrepene, men også viser hvordan de kan bidra til analysen av konkrete saksforhold

Generell kompetanse

Du skal
• Oppøve evne til å forholde deg kritisk til vanlige syn på normbrudd og avvik
• Oppøve evne til å kunne forholde deg uten fordommer til mennesker som kommer i kontakt med strafferetts- og hjelpeapparatet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er et valgfritt spesialiseringsemne i masterprogrammet i sosiologi. Emnet er også åpent for masterstudenter på lektorprogrammet samt masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus dersom det er ledige plasser på emnet.

Undervisning

Seminarundervisning 2 timer, 12 ganger i semesteret, hvor forelesning og studentaktivitet kombineres.

Obligatorisk aktivitet

  • En obligatorisk øvelsesoppgave

Det skal leveres en obligatorisk øvelsesoppgave. Oppgaven må godkjennes for å kunne avlegge eksamen.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semester, inklusiv semesteret du avla emnet. Dersom du ønsker å ta opp igjen eksamen vil du derfor ikke trenge å levere øvelsesoppgaven på nytt.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Avla du eksamen i emnet våren 2018 eller tidligere og ønsker å ta opp eksamen? Se mer informasjon under eksamen.

 

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Eksamensform: Emneoppgave som vurderes etter karakterskalaen A-F.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

SOS4301 innførte obligatorisk aktivitet f.o.m. våren 2019. Studenter som har tatt emnet våren 2018 og tidligere må avlegge obligatorisk aktivitet dersom de ønsker å ta emnet opp igjen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semestre.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisningen i emnet har et opphold våren 2020.

Eksamen

Det avholdes eksamen i emnet i utgangspunktet hver vår, men har et opphold våren 2020

Undervisningsspråk

Norsk