SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Avvik og kriminalitet har, siden Durkheims viktige studier, vært viktig emner for sosiologien. Dels spør vi: Hvem bryter normene våre? Hvem begår kriminalitet? Men vi belyser også prosessen som ligger under at noe nedfeller seg som normer, at noe deretter blir forstått som avvikende, og at noen handlinger blir utsatt for sanksjoner og definert som kriminelle. De perspektivene vi i dag støtter oss til har utviklet seg fra slutten av 1800-tallet, parallelt med at sosiologien som fag ble etablert. Kurset belyser nøkkeltradisjonene i kriminologisk orientert sosiologi. Vi vil også undersøke sanksjonssystemene og rettsapparatets funksjon. Vi vil lese etnografiske studier om marginale kulturer. Vi belyser stedets og sosiogeografiske forholds betydning. Ulike perspektiver på rusmisbruk vil også belyses.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal

 • få god kjennskap til den avvikssosiologiske tradisjonen. Når startet den? Hvordan har den utviklet seg? Hvilke perspektiver har vært viktige? Hva er de sentrale analytiske begrepene i dag?
 • få grep om hvordan de ulike tradisjonene utvikler seg gjennom (a) begrepslige presiseringer og videreutvikling av perspektivene, men også ved at (b) empiriske studier danner grunnlag for å vurdere perspektivenes gyldighet.
 • tilegne deg kunnskap om kriminalitet og andre normbrudd. Hvilke lovbrudd er mest utbredt? Hvorfor straffes noen lovbrudd særlig hardt?
 • tilegne deg kunnskap om betydningen av stedets og sosio-geografiske forholds betydning for utviklingen av kriminalitet og avvik.
 • få innsikt i sanksjons- og straffesystemets begrunnelser og oppbygning. Hvordan har dette systemet utviklet seg? Hvorfor straffer vi? Virker straffen etter sin hensikt?
 • få inngående kunnskap om bruken av legale og illegale rusmidler. Hvilke gleder og farer er knyttet til rusmidlene? Er LSD et rusmiddel? Er det lettere å bli avhengig av heroin enn av alkohol? Hvor store skadevirkninger gir de ulike rusmidlene?

Ferdigheter

Du skal

 • kunne bruke de sentrale avvikssosiologiske begrepene til å analysere sosiale problemer, prosesser og utviklingsmønstre.
 • utvikle evnen til å skrive tekster som både definerer de sentrale begrepene, men også viser hvordan de kan bidra til analysen av konkrete. saksforhold

Generell kompetanse

Du skal

 • oppøve evne til å forholde deg kritisk til vanlige syn på normbrudd og avvik.
 • oppøve evne til å kunne forholde deg uten fordommer til mennesker som kommer i kontakt med strafferetts- og hjelpeapparatet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er et valgfritt emne i masterprogrammet i sosiologi. Studenter på masterprogrammet må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet er også valgbart for studenter på følgende studieprogram, dersom de oppfyller forkunnskapskravet (se under).

Det er også mulig å søke om hospitantstatus på emnet. Merk at det kun er eventuelt ledige plasser på emnet som gis til hospitanter. 

Undervisning

12 seminarer ala 2 timer, hvor forelesning og studentaktivitet kombineres.

Obligatorisk aktivitet

 • En obligatorisk øvelsesoppgave

Det skal leveres en obligatorisk øvelsesoppgave. Oppgaven må godkjennes for å kunne avlegge eksamen. Informasjon om den obligatoriske oppgaven gis i undervisningen og i Canvas.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semester, inklusiv semesteret du avla emnet. Dersom du ønsker å ta opp igjen eksamen vil du derfor ikke trenge å levere øvelsesoppgaven på nytt.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Eksamensform: Emneoppgave som vurderes etter karakterskalaen A-F.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

SOS4301 innførte obligatorisk aktivitet f.o.m. våren 2019. Studenter som har tatt emnet våren 2018 og tidligere må avlegge obligatorisk aktivitet dersom de ønsker å ta emnet opp igjen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semestre.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Emnet tilbys ikke våren 2022.

Eksamen

Emnet tilbys ikke våren 2022.

Undervisningsspråk
Norsk