SOSGEO4210 – Sosiologiske perspektiver på organisasjon og ledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dreier seg om samspillet mellom organisatoriske former og organisatoriske prosesser som ledelse, læring og endring, i lys av institusjonelle og tekniske trekk i organisasjoners omgivelser. Vi vil drøfte grunnleggende spørsmål knyttet til hva organisasjoner er, forholdet mellom strukturer og samhandlingsprosesser i organisasjoner, makt og tillitsforhold, kultur og identitet, samt hvordan man kan lede endrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner. Vi anlegger institusjonelle perspektiver, samt mikrososiologiske tilnærminger som praksisteori, samhandlingsteori og meningsskapingsteori.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du ha inngående kunnskap om:

  • sosiologiske perspektiver på organisasjon og ledelse
  • sentrale tema i innen aktuell forskning om organisasjon og ledelse fra institusjonelle perspektiver

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du kunne:

  • analysere og forstå sammenhengen mellom ulike organisasjonsformer og ledelses og endringsprosesser
  • identifisere og problematisere grunnleggende antakelser i ulike teorier om institusjon, organisasjon og ledelse
  • analysere og identifisere ulike kilder til forandring og stabilitet
  • vurdere ulike teorier opp mot hverandre og se kritiske innvendinger

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal du ha:

  • utviklet kritisk sans knyttet til vurdering av kunnskap om institusjon, organisasjon og ledelse
  • kompetanse til å vurdere hvilke teorier er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner
  • være rustet til å evaluere og foreslå strategier for gjennomføring av organisasjonsreformer og endringsprosesser

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Undervisningen følger andre halvdelen av emnet OLA4001 - Ledelse, organisasjon og institusjon.

Seminarene kommer i tillegg til tradisjonell forelesning og innebærer en fordypning i utvalgte tekster som er særlig relevante i forbindelse med essayoppgaver og kritisk refleksjon. Seminarene er ikke obligatoriske, men deltagelse krever innlevering av en kort tekst i forkant av seminaret. Seminaret forutsetter aktiv deltakelse fra alle og det er ikke mulig å følge seminaret uten å levere en kort refleksjonstekst i forkant.

Eksamen

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen deles ut i forbindelse med siste forelesning og går over tre dager. Alle semesteroppgaver og hjemmeeksamener vil bli kjørt gjennom plagiatverktøyet URKUND

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet: Hjemmeeksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk