ECON2500 – Investering og finansiering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i investeringsanalyser og finansielle forhold. Studentene bør etter kurset ha en grunnleggende forståelse av bedrifters kapitalstruktur, kunne fundamentale prinsipper for å regne ut verdien av investeringer og aksjer, og ha en grunnleggende forståelse av diversifisering av risiko.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du lærer

  • de viktigste formene for finansiering av bedrifter
  • hvordan aksjemarkedet og andre finansmarkeder virker
  • hva som menes med effisiente markeder
  • kapitalverdimodellen

Ferdigheter:

Du skal kunne

  • gjøre enkle investeringsanalyser for foretak
  • forklare hvordan en tar hensyn til risiko
  • vite forskjellen på systematisk og usystematisk risiko
  • kjenne til de viktigste formene for verdipapir

Generell kompetanse:

Du skal

  • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, som for eksempel innholdet i faglige utredninger.
  • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på "synsing".

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Fra og med våren 2019 er det tillatt med to digitale kalkulatorer på eksamen i dette emnet, som du vil ha tilgang til via Inspera. Her kan du teste de to kalkulatorene (klikk på lenken): 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (for deg med utsatt eksamen).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info