ECON2500 – Investering og finansiering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i investeringsanalyser og finansielle forhold. Studentene bør etter kurset ha en grunnleggende forståelse av bedrifters kapitalstruktur, kunne fundamentale prinsipper for å regne ut verdien av investeringer og aksjer, og ha en grunnleggende forståelse av diversifisering av risiko.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du lærer

 • de viktigste formene for finansiering av bedrifter
 • hvordan aksjemarkedet og andre finansmarkeder virker
 • hva som menes med effisiente markeder
 • kapitalverdimodellen

Ferdigheter:

Du skal kunne

 • gjøre enkle investeringsanalyser for foretak
 • forklare hvordan en tar hensyn til risiko
 • vite forskjellen på systematisk og usystematisk risiko
 • kjenne til de viktigste formene for verdipapir

Generell kompetanse:

Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, som for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på "synsing".

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Emnet bygger på forkunnskaper i mikroøkonomi og statistikk som tilsvarer ECON1210 – Mikroøkonomi 1 og ECON2130 – Statistikk 1 (analysen av aksjeavkastning benytter statistiske begreper, som forventning, standardavvik og korrelasjon). Studenter som ikke har slike forkunnskaper, anbefales å ikke ta dette emnet.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk caseoppgave. Case presenteres av foreleser på forelesning, se timeplan på semestersiden.

Dersom du har levert, men ikke har fått den obligatoriske oppgaven godkjent, kan du få et nytt forsøk. Nytt forsøk vil ha en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Øvelsesoppgaven er gyldig i åtte semestre.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Studenter som har tatt eksamen før våren 2020 og ønsker å ta eksamen på nytt må få den obligatoriske øvelsesoppgaven godkjent før eksamen kan avlegges.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Ordinært har dette emne en 3-timers skriftlig eksamen.

For våren 2020 gjelder det følgende for eksamen:

Eksamen blir avviklet som en 5-timers hjemmeeksamen i Inspera. Hjemmeeksamen vil være en åpen-bok-eksamen, der alle trykte og skrevne, samt tekniske hjelpemidler er tillatt. Besvarelsene vil bli kontrollert for plagiat. Tidspunkt for hjemmeeksamen finner du på semestersiden. 

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt med to digitale kalkulatorer på eksamen. Du vil ha tilgang til dem i Inspera. Her kan du teste de to kalkulatorene (klikk på lenken): 

Høsten 2020 har dette emne hjemmeeksamen. Dermed er ikke hjelpemiddelet relevant for eksamen høsten 2020. 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info