Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emne er det avsluttende bacheloremne for studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, og avslutter bachelordelen av graden for studenter på det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse. Emne er obligatorisk for studenter på disse studieprogrammene.

Emnet skal gi trening i å kunne bruke økonomisk teori selvstendig, samt til å angripe, analysere og drøfte problemstillinger hentet fra den økonomiske og politiske hverdag. Studentene får trening og veiledning i å skrive og vurdere fagtekster, og blir gjort kjent med de viktigste sjangerkonvensjonene for akademisk fagskriving innen økonomi.

Gjennom tekstinnlevering, diskusjon av tekstene i grupper og forelesninger om anvendte problemstillinger oppøves evnen til å ta for seg en problemstilling - fra en uoversiktlig og, kanskje, utydelig virkelighet - og "oversette" den til et klart og presist økonomisk-teoretisk språk. Hensikten er å lære seg å anvende økonomisk teori - som forutsettes kjent fra andre emner - på en selvstendig og relevant måte, og å kunne presentere resultatet skriftlig i tråd med fagets konvensjoner.  

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du lærer

 • å arbeide selvstendig med konkrete problemstillinger hentet fra norsk og internasjonal økonomi
 • å anvende teori og metode som hjelpemiddel til bedre å forstå en utydelig virkelighet
 • å skrive gode faglige artikler 

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • presisere, analysere og drøfte praktiske økonomiske spørsmål på grunnlag av økonomisk teori
 • gi en klar og ryddig skriftlig framstilling beregnet på fagfeller eller på allmennheten
 • beherske de viktigste sjangerkonvensjoner for akademisk fagskriving, bl.a. riktig praksis for dokumentasjon, kildebruk og føring av referanser.

Generell kompetanse:
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske faglige resonnementer, for eksempel innholdet i faglige utredninger
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på ett av de følgende studieprogrammene:

 • 5-årige masterprogram i samfunnsøkonomisk analyse
 • bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier, men det er i utgangspunktet ikke mulig å ta dette emne dersom man aldri har hatt opptak på et av de to nevnte studieprogrammene.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ECON3010B – Anvendt økonomisk analyse - med praksisplass (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Å levere en obligatorisk innleveringsoppgave
 • Å holde en presentasjon i din seminargruppe 
 • Å være opponent på en medstudents presentasjon

Det krav om fysisk oppmøte på campus i seminargruppens undervisning ved presentasjon og opponering.

Våren 2022 gjelder det følgende: du må delta på seminarene hvor du skal presentere og opponere. Dersom det er mulig i henhold til smittevernregler skal du møte fysisk. Dersom smittevernreglene ikke tillater fysisk oppmøte må du delta digital i Zoom.

Dersom den obligatoriske innleveringsoppgaven din ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/forbedret versjon innen en kort tidsfrist.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire semester.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Dette er en hjemmeeksamen som varer over tre hverdager. Alle besvarelser vil bli kontrollert for plagiat. Tidspunkt for hjemmeeksamen finner du på semestersiden. 

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere ny eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info