Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et obligatorisk avslutningsemne for studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, og avslutter bachelordelen av graden for studenter på det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse. Emnet er også åpent for studenter på bachelorprogrammet i matematikk og økonomi.

Emnet skal gi trening i å kunne bruke økonomisk teori selvstendig, samt til å angripe, analysere og drøfte problemstillinger hentet fra den økonomiske og politiske hverdag. Studentene får trening i å skrive og vurdere fagtekster, og blir gjort kjent med de viktigste sjangerkonvensjonene for akademisk fagskriving innen økonomi .

Gjennom tekstinnleveringer, diskusjon av tekstene i grupper og forelesninger om anvendte problemstillinger oppøves evnen til å ta for seg en problemstilling - fra en uoversiktlig og, kanskje, utydelig virkelighet - og "oversette" den til et klart og presist økonomisk-teoretisk språk. Hensikten er å lære seg å envende økonomisk teori - som forutsettes kjent fra andre emner - på an selvstendig og relevant måte, og å kunne presentere resultatet skriftlig i tråd med fagets konvensjoner.  

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du lærer

 • å arbeide selvstendig med konkrete problemstillinger hentet fra norsk og internasjonal økonomi
 • å anvende teori og metode som hjelpemiddel til bedre å forstå en utydelig virkelighet
 • å skrive gode faglige artikler 

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • presisere, analysere og drøfte praktiske økonomiske spørsmål på grunnlag av økonomisk teori
 • gi en klar og ryddig skriftlig framstilling beregnet på fagfeller eller på allmennheten
 • beherske de viktigste sjangerkonvensjoner for akademisk fagskriving, bl.a. riktig praksis for dokumentasjon, kildebruk og føring av referanser.

Generell kompetanse:
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske faglige resonnementer, for eksempel innholdet i faglige utredninger
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”

Opptak og adgangsregulering

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på ett av de følgende programmene:

 • 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse
 • bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier, men det er i utgangspunktet ikke mulig å ta dette emne som enkeltemnestudent.

Studenter på det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse må ta ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse før de har bestått masteremner i samfunnsøkonomi på 4000-nivå. Heisemner, som har både 3000 og 4000 koder, regnes ikke blant masteremnene på 4000-nivå. Les mer om restriksjoner på ECON-emner.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ECON3010B – Anvendt økonomisk analyse - med praksisplass

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke gjennom deler av semesteret

Seminarer: 2 timer per uke gjennom hele semesteret (12 ganger)

Obligatorisk aktivitet:

 • En mappe bestående av:
  • to obligatoriske innleveringer
  • en seminarpresentasjon

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

6-timers skoleeksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (for deg med utsatt eksamen).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info