ECON3020 – Prosjekt i demografi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten skal, under veiledning, utføre et lite forskningsprosjekt innenfor demografi faget. Tema velges i samarbeid med veileder. Det gis ikke forelesninger i emnet. I løpet av semesteret skal studenten skrive en rapport. Eksamen i emnet er å levere denne rapporten. For å bestå eksamen må rapporten bli vurdert til bestått.

Emnet er først og fremst ment som et tilbud til studenter som ønsker å fullføre en 40-gruppe i demografi i løpet av et studieår.

Emnet skal nedlegges og går siste gang våren 2021. 

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du lærer

  • å planlegge, utføre og rapportere fra et forskningsprosjekt.
  • å presisere og motivere en problemstilling

Ferdigheter

Du skal kunne

  • gjør en enkel empirisk analyse basert på statistiske eller demografiske teknikker, og diskuterer resultatene.
  • gi en systematisk oversikt over relevant eksisterende litteratur

Generell kompetanse

Du skal

  • kunne formulere presise problemstillinger
  • kunne jobbe selvstendig
  • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
  • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet krever opptak til et program, og er først og fremst ment for dem som tar en 40-gruppe i demografi.

Emnet har en kvote på 10 studenter, og studenter som tar en 40-gruppe i demografi vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Emnet har ikke undervisning. Studenten må ta kontakt med emneansvarlig ved starten av semesteret. 

Eksamen

I løpet av semesteret skal studenten skrive en rapport. Eksamen består av innlevering av rapporten i Inspera, innen innleveringsfristen.

Rapporten blir kontrollert for plagiat. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet undervises siste gang våren 2021.

Eksamen

Siste eksamen i emnet arrangeres våren 2021.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info