Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler sammenhengen mellom den nåværende og framtidige befolkningsutviklingen og ulike velferdsordninger. Fokus er primært på Norge, men andre i-land trekkes også inn. Analysene er stort sett på makronivå.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

I dette emnet lærer du om:

 • viktige trekk i befolkningsutviklingen generelt;
 • aldring/dødelighet og pensjoner;
 • helse/morbiditet og helseutgifter;
 • fødsler og familiepolitikk;
 • innvandring og offentlige utgifter.
  Når det gjelder metode blir befolkningsprognoser (inkl. usikkerhet) behandlet, og du får en intuitiv innføring i regresjonsanalyse.

Ferdighetsmål

Som student skal du kunne gjøre rede for:

 • de viktigste framtidige befolkningstrekk i industrialiserte land;
 • betydningen de har for offentlige pensjoner og helseutgifter
 • sammenhengen mellom demografiske faktorer og familiepolitikk
 • betydningen innvandring har for offentlige utgifter

Du må også være i stand til:

 • å lage en enkel befolkningsprognose for Norge
 • å gjennomføre en enkel regresjonsanalyse
 • å forstå hvilke konsekvenser prognoseusikkerhet har for ulike demografiske variabler i framtiden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

ECON1710 – Demografi - grunnemne og ett statistikkurs (f.eks. ECON2130 – Statistikk 1)

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke i hele semesteret.

Seminar/øvelser: 2 timer per uke i deler av semesteret.

PC-øvelser: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen. For å kunne ta den siste eksamenen i ECON1730 høsten 2019, så må du ha fått godkjent den obligatoriske øvelsesoppgaven høsten 2018 eller tidligere. 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Fra og med høsten 2019 er det digital kalkulator på eksamen i dette emnet, som du vil ha tilgang til via Inspera. Her kan du teste kalkulatoren:

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (for deg med utsatt eksamen).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info