Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Det skal i form og innhold tilfredsstille de krav til dokumentasjon og rapportering som er akseptabelt innen det forskningsfelt som masteroppgaven skrives innenfor, enten dette er en empirisk eller ikke-empirisk (teoretisk) oppgave. Masteropppgaveforberedende seminar gjennomføres før eller i starten av arbeidet med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Fremstille et skriftlig vitenskapelig arbeid
 • Beskrive og oppsummere et avgrenset tema i psykologi.
 • Gjøre rede for valg av vitenskapelig metodetilnærming
 • Sammenstille ulike teoretiske synspunkter og forskningsresultater på en vitenskapelig stringent måte

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Vurdere anvendbarheten av valgt forskningsdesign og analysemetoder.
 • Formulere klare og presise problemstillinger, samt egne forskningsspørsmål og hypoteser
 • Diskutere og evaluere forskningsresultater og psykologisk teori.
 • Fremstille forskningsresultater og psykologisk teori på en vitenskapelig stringent måte, inkludert korrekte henvisninger og dekkende referanselitteratur
 • Argumentere for ulike tolkninger av forskningsresultater og deres relevans for psykologisk teori.
 • Presentere konklusjoner av forskning basert på vitenskapelige kriterier
 • Ivareta forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse

Gjennom arbeidet med oppgaven skal du demonstrere evne til å behandle et avgrenset tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt, etisk forsvarlig og presis måte i løpet av et begrenset tidsrom. Du skal også utvikle bevissthet og kunnskap om forskningsetiske spørsmål og dilemmaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Progresjonsregel: Dersom du har mer enn 10 studiepoeng som ikke er bestått fra masterprogrammets første år, så kan du ikke begynne på masteroppgaven.

Overlappende emner

50 studiepoeng overlapp mot PSY4091 – Masteroppgave i psykologi

Undervisning

Undervisningen i tilknytning til selve arbeidet med masteroppgaven tar form av individuell og/eller kollektiv veiledning. Alle studenter skal ha en veileder med tilfredsstillende vitenskapelig kompetanse til arbeidet med masteroppgaven.

Masteroppgaveforberedende seminar skal finne sted i 2. semester eller i begynnelsen av 3. semester

Individuell veiledning (veiledningskontrakt)

Studenter har selv ansvaret for å finne veileder. Avtale om veiledning skal signeres av begge parter og  veiledningsavtalen leveres i ekspedisjonen innen 1. september i 3. semester. Dersom nødvendig kan studiekonsulenten kontaktes. Det er selvsagt mulig å levere veiledningsavtalen tidligere enn 3. semester.

Les mer om veiledningsforholdet i Masteroppgave ved PSI – retningslinjer og krav

En prosjektbeskrivelse skal utformes og godkjennes av veileder innen 16. oktober i 3. semester. En kopi sendes til studiekonsulenten når veileder har godkjent skissen. Et godkjent resultat i PSY4521 teller som prosjektbeskrivelse for studenter på HUS.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Før innlevering av masteroppgaven må studenten ha gjennomført de obligatoriske aktivitetene. Disse er:

Innlevering av masteroppgaven

Innleveringsfrist for masteroppgaven settes til midten av mai eller midten av oktober i hhv. vår- og høstsemesteret. Det vil si at masteroppgaven må lastes opp i DUO vitenarkiv og Inspera innen angitt frist.

Gjenbruk av tidligere eksamensoppgaver: Det er lov å gjenbruke tekst fra egne eksamensbesvarelser i PSY4110 og PSY4521 uten å referere og sitere.

Forsinket med masteroppgaven?

Du må søke og ha gyldig dokumentert grunn, for eksempel fra lege eller veileder, for å utsette innlevering av masteroppgave og avsluttende eksamen ett eller flere semestre utover studieprogrammets normale progresjon.

Vurdering av oppgaven

Masteroppgaven bedømmes av en kommisjon med en intern sensor og en ekstern sensor. Betydningsfulle momenter i bedømmelsen, se kvalitetskriterier i Masteroppgaven ved PSI: Retningslinjer og krav og karakterskalaen (pdf).

APA 6 eller 7 er standard referansestil for masteroppgaver ved Psykologisk institutt.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Når komiteen har vurdert oppgaven, vil den gi skriftlig tilbakemelding om masteroppgavens sterke og svake sider. Karakteren blir lagt ut i Studentweb.

Begrunnelse og klage

Du får automatisk begrunnelse for karakteren din.

Klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått et bestått resultat tidligere, kan ikke leveres på ny i bearbeidet form. En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat, kan bare én gang leveres på nytt som et nytt eksamensforsøk, og da innen avtalt tidspunkt og i betraktelig bearbeidet form.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk