PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Overordnet mål

Formålet med faget ledelse, team og kommunikasjon er todelt. For det første å gi kunnskap og trening i aktuelle internasjonale teorier, metoder og prinsipper. Dernest en særlig vektlegging av metoder som bygger på grunnprinsippene i norsk arbeidslivs lover og avtaler.

 

Kursinnhold

Ledelse

Denne delen av faget introduserer studentene til lederskap i organisasjoner: hva ledelse er, ulike typer ledelsesmodeller, hva som skiller ledere fra ikke-ledere og hva som bidrar til effektivt og ineffektivt lederskap. Studentene vil gjennom kurset utvikle teoretisk kunnskap om ledelsesfeltet og øke sine ferdigheter i å analysere, forstå og utøve ledelse. Kurset tar for seg ulike tilnærminger til lederskap, som for eksempel trekkteorier, lederferdigheter, lederstilteorier, situasjonsbestemt ledelse, LMX-teori, transformasjonsledelse, teamledelse og ledelse i et kulturelt perspektiv.

 

Team

Teamdelen har som overordnet mål å gi studentene kunnskaper og ferdigheter i å fungere effektivt i prosjektgrupper og team i organisasjoner. Fokus er primært på smågrupper og gruppedynamikken som oppstår mellom medlemmene i slike grupper.
 

Kommunikasjon

Ferdighets-treningen i kommunikasjon skjer gjennom skolering i gjennomføring av intervjuer. Intervjuene bygger på den evaluerte PEACE-modellen med spørsmål som utarbeides etter SWOT-paradigmet. Det vektlegges at både formen og innholdet i kommunikasjon skal bygge på arbeidsmiljølovens bestemmelser som finnes i paragraf  4.3. Studentene vil få teoretisk innføring og gis muligheten til å øve på arbeidspsykologisk intervju som metode, samt få trening i å motta og gi tilbakemeldinger.

Ferdighetstreningen består i at hver student skal intervjue og bli intervjuet av en annen student. Dette skjer ved at hver enkelt intervju video-filmes med lyd og bilde. Studenten som intervjuer skal vurdere om det er etisk og faglig forsvarlig å spille av intervjuet i plenum for de andre studentene slik at intervjuet kan evalueres. Intervjuet slettes deretter fra videokameraet. Det er obligatorisk å delta i intervjuene. Studentene må ved begynnelsen av kommunikasjonsundervisningen undertegne informert samtykke som inkluderer hensikt med videoopptakene og rutiner for sletting av intervjuet etter evaluering.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne:

Ledelse

 • Beskrive ulike ledelsesmodeller og hvordan de både ligner på og skiller seg fra hverandre
 • Analysere styrker og svakheter ved de ulike ledelsesmodellene
 • Analysere og drøfte konsekvenser av ulike måter å lede på – både for organisasjonens resultater og for menneskene som ledes

  Team

 • Identifisere, beskrive, analysere og forstå sentrale gruppeprosesser som spiller seg ut i en arbeidsgruppe
 • Forklare hvilke konsekvenser ulike måter å oppføre seg på – både som leder og gruppedeltaker – har for arbeidsgruppens effektivitet og fungering

   

  Kommunikasjon

 • Beskrive hvordan arbeidspsykologisk intervju som metode kan benyttes inn mot arbeids- og organisasjonspsykologiske problemstillinger
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et arbeidspsykologisk intervju
 • Ha kunnskaper om hvordan denne metoden kan brukes inn mot forskningsprosjekter, arbeidsmiljømålinger, kartlegginger og strategiske analyser.

 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne:

Ledelse

 • Gjenkjenne ulike lederstiler og måter å lede på
 • Anvende teorier og modeller fra ledelsesforskningen til selv å utøve mer effektiv ledelse, samt bistå andre i utvikling av effektiv ledelse
 • Analysere egen og andres lederatferd og utvikle økt bevissthet om individuelle og organisatoriske forutsetninger for å utøve effektiv ledelse

Team

 • Påvirke gruppedynamikken i ønsket retning gjennom egen atferd
 • Skape et trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen

Kommunikasjon

Bruke konkrete modeller som:

 • SWOT (strategisk analyse)
 • IGLO (organisasjonsstruktur)
 • PEACE (intervju-modell)

Få innsikt i hvordan forhold som kognitiv dissonans, forsterkning, forsterkningsskjema,parafrasering, non-verbal kommunikasjon, kognitive intervju teknikker, fasiale-feedback hypotesen, Lockes motivasjonsteori, o.a. påvirker gjennomføringen av intervjuet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Adgangsreguleringen er den samme som opptakskriteriene for masterdisiplin i Arbeids- og organisasjonspsykologi.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom forelesninger, øvelser, diskusjoner og refleksjonsgrupper.

Eksamen

Studentene forventes å skrive en individuell skriftlig semesteroppgave som inneholder besvarelse av problemformuleringer knyttet til de to temaene;  team og ledelse. Det vil være en obligatorisk aktivitet knyttet til temaet kommunikasjon i form av obligatorisk oppmøte. Foreleserne vil drøfte format og de teoretiske, samt praktiske spørsmål som en del av undervisningen i de tre temaene.

Refleksjonsnotat som følger APA-format skal være på maksimum 3000 ord (1500 pr. tema).

Tell ikke med forside, sammendrag, innholdsfortegnelse og referanseliste.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse i dette emnet. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk