PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har som overordnet mål å gi studentene kunnskaper og ferdigheter i å fungere effektivt i prosjekter og arbeidsgrupper i organisasjoner – enten det er som leder av gruppen eller som gruppedeltaker. Fokus er primært på smågrupper og gruppedynamikken som oppstår mellom medlemmene i slike grupper
Kurset bygger videre på kunnskapen studentene har tiilegnet seg gjennom kursene PSYC1204 – Innføring i sosial - og personlighets­psykologi (nedlagt), samt PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi (nedlagt)

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Identifisere, beskrive, analysere og forstå sentrale gruppeprosesser som spiller seg ut i en arbeidsgruppe
  • Gjenkjenne og beskrive ulike lederstiler og måter å lede en gruppe på
  • Forklare hvilke konsekvenser ulike måter å oppføre seg på – både som leder og gruppedeltaker – har for arbeidsgruppens effektivitet og fungering

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Planlegge, gjennomføre og lede oppgaver i smågrupper
  • Anvende teorier og modeller fra ledelsesforskningen til å utøve mer effektiv gruppeledelse
  • Påvirke gruppedynamikken i ønsket retning gjennom egen atferd
  • Skape et trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen

Generell kompetanse
Du skal kunne:

  • Identifisere og analysere ulike dilemmaer som oppstår når ulike personer samarbeider med hverandre i en gruppe, og få ideer til hvordan disse dilemmaene kan håndteres
  • Være trygg i rollen som gruppemedlem og gruppeleder

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1, 2, 3, og 4.

Undervisning

Emnet er lagt opp som en blanding av forelesninger, praktiske øvelser i å samarbeide i og lede smågrupper, samt diskusjoner og analyse av hvilke gruppeprosesser som spiller seg ut i disse gruppene.

Undervisningen går over fire hele dager, og er en blanding av plenumsforelesninger, praktiske gruppeøvelser og refleksjoner på individ- og gruppenivå. Deltakelse i gruppeøvelsene og refleksjonene er obligatorisk. Den obligatoriske aktiviteten blir ikke godkjent dersom fraværet overskrider 15%. Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Refleksjonsnotat som følger APA-format. Oppgaven skal være på maksimum 2000 ord. Tell ikke med forside, sammendrag, innholdsfortegnelse og referanseliste.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang høsten 2020.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang våren 2021.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info