PSY4430 – Arbeids- og organisasjonspsykologisk prosjekt (AOP)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger videre på kunnskap fra emnene tatt i 1. semester av masterprogrammet, og handler om hvordan du kan anvende kunnskap, metoder og ferdigheter fra disse emnene i praksis. Emnet gir en innføring i anvendt arbeids- og organisasjonspsykologi gjennom praktisk prosjektarbeid med relevans for moderne arbeidsliv.

Ved semesterstart etableres det prosjektteam som får tildelt prosjekter fra interne og eksterne oppdragsgivere. Teamene skal i samarbeid med oppdragsgiver og intern veileder utforme en plan for gjennomføring og leveranse av prosjektet. Prosjektene vil løses utfra en vitenskapelig tilnærming til problemstillingene med vekt på praktisk gjennomførbarhet.

Hva lærer du?

Du skal kunne:

 • Kritisk reflektere over vitenskapelige perspektiver og teorier i møtet med praktiske utfordringer
 • Redegjøre for og diskutere styrker og svakheter ved konkrete metoder for datainnsamling og analyse
 • Erkjenne og diskutere implikasjonene av ulike typer konsulentroller
 • Redegjøre for og diskutere hvordan gruppedynamikk påvirker teameffektivitet
 • Reflektere og diskutere lov- og avtaleverk, samt etiske retningslinjer som definerer og regulerer anvendelse av arbeids- og organisasjonspsykologisk kunnskap i det norske arbeidslivet

Ferdighetsmål:

Planlegge, gjennomføre, og presentere en løsning gjennom reelle prosjekter i team:

 • Utvikle gode og effektive relasjoner til klienter og oppdragsgivere.
 • Utarbeide et gjennomførbart og etisk forsvarlig prosjektmandat
 • Gjennomføre datainnsamling ved hjelp av metoder som bl.a. intervjuer, spørreundersøkelser, eksperimenter, arkivmetoder, deltakende observasjon
 • Gjennomføre analyser av ulike typer data (kvalitative, kvantitative)
 • Rapportere og presentere sentrale funn, praktiske implikasjoner, og eventuelle forslag til tiltak
 • Praktisere effektivt samarbeid i prosjektteam

Generell kompetanse

 • Deltakerne skal gjøres bedre i stand til å møte problemstillinger innen moderne arbeidsliv med en praktisk rettet kunnskap, metode og refleksjon
 • Deltakerne skal utvikle evne til refleksjon, samt holdninger som bidrar til å innta en konstruktiv rolle i moderne norsk arbeidsliv ut fra et arbeids- og organisasjonspsykologisk perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Obligatorisk emne for studenter på masterprogrammet i psykologi, retningen arbeids- og organisasjonspsykologi (ARBORG).
Emnet er kun åpent for studenter med studierett på denne retningen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på masterprogrammet i psykologi, retningen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever tilsvarende bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Emnet bygger på emnene i masterprogrammets første semester.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, casebeskrivelser, gruppeoppgaver og studentpresentasjoner.

Masterprogrammet i psykologi er et fulltidsstudie som forutsetter daglig/ukentlig tilstedeværelse. Emnet forutsetter oppmøte tilsvarende arbeidstid, og studentene må påregne aktivitet i normal kontortid (08:00-16:00). Det kan ikke søkes om deltidsstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på all undervisning på emnet. Maks 20% godkjent frafall aksepteres.
 • Innlevering av en prosjektrapport til ekstern oppdragsgiver. Innholdet i rapporten vil avhenge av prosjektenes egenart, men kan inneholde mandat, funn, og anbefalinger/tiltak, og skal være på maksimum 20 sider + vedlegg. Nærmere retningslinjer vil foreligge ved semesterstart.
 • Gjennomføring av studentpresentasjoner
 • Oppdragsgiverne for prosjektene vil bli bedt om å foreta en evaluering av prosjektgruppenes gjennomføring og leveranse

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Undervisningen vil foregå primært på norsk, men delvis på engelsk – avhengig av prosjekt.

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Masterprogrammet er et fulltidsstudie som forutsetter ukentlig tilstedeværelse. Det kan ikke søkes om fritak fra obligatorisk deltakelse på masterprogrammet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen: Praktisk gruppeoppgave med sluttpresentasjon for interne sensorer. Sensorene vil gjøre en samlet vurdering av: 1) Prosjektgruppenes rapporter, 2) gruppenes sluttpresentasjoner og 3) evalueringer fra oppdragsgiverne.

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å få fremstille seg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ikke utsatt eksamen på dette emnet. Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.
For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.
Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.
Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.
Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, eller studenter som uten godkjent grunn ikke deltok på eksamen får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta emnet på nytt neste gang det går. Kapasitetshensyn vil da vurders for å se om dette er mulig.

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk