Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg en forståelse av sentrale begreper og trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) Emnet gjennomgår grunnbegreper knyttet til måling av fenomener, kvalitative metoder samt eksperimentelle og ikke-eksperimentelle undersøkelser.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale elementer i forskningsprosessen.
 • Gjøre rede for sentrale statistiske grunnbegreper og deres anvendelse.
 • Gjøre rede for sentrale begreper innen målingsteori.
 • Gjøre rede for forholdet mellom utvalg og populasjon
 • Gjøre rede for sentrale begreper innen kvalitativ metode.
 • Gjøre rede for design med en eller svært få forsøkspersoner.
 • Gjøre rede for sentrale begreper innen ikke–eksperimentell forskning.
 • Gjøre rede for sentrale begreper innen eksperimentell forskning.
 • Gjøre rede for grunnideen bak hypotesetesting som metode.
 • Gjenkjenne ulike typer statistiske tester.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Formulere forskningsspørsmål og forskjellen mellom teori og hypotese.
 • Diskutere fordeler og ulemper ved ulike forskningsdesign.
 • Beregne enkle statistiske mål og sammenhenger.
 • Tolke enkle forskningsresultater presentert grafisk

Generell kompetanse

Emnet vil gi deg kompetanse til å kunne forstå og vurdere psykologisk forskning. Du vil få kjennskap til vanlige feilkilder og vil lære å skissere metoder for å besvare psykologiske problemstillinger. Du lærer for eksempel å vurdere påstander som fremsettes i media.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter ingen spesielle forkunnskaper, men alminnelige regneferdigheter og noe kjennskap til generell psykologi er en fordel.
PSYC1200 – Innføring i generell psykologi (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

24 timer forelesning - Deles med PSY1010
20 timer seminarundervisning - Spesifikt for profesjonsprogrammet

Informasjon om bytte av seminargruppe

Eksamen

4 timers skriftlig hjemmeeksamen. Det er mulig å levere inn digitale håndtegninger (scantronark) på eksamen. Du må lese informasjon om digitale håndtegninger i Inspera før eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Under eksamen vil du ha tilgang på en enkel elektronisk kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Muligheten til å besvare på engelsk gjelder kun på emnene som samkjøres med bacheloremner. Senere i studieløpet forutsettes det at norskkunnskapene er god nok til at eksamensoppgavene besvares på norsk (alternativt svensk eller dansk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter på PSYC1100 eksamen

Be om begrunnelse på karakter på PSYC1100 Utsatt eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info