Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sosialpsykologi ved å gjennomgå sosial tenkning, sosiale relasjoner, grupper og relasjoner mellom grupper, og kultur.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for sosialpsykologiske teorier, metoder og forskningsresultater.
 • Forstå hvordan sosialpsykologiske fenomen kan studeres og forklares på flere måter og vurdere ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre.
 • Kjenne til anvendelser av sosialpsykologi innen utvalgte områder.
 • Respektere og forstå de grunnleggende sosiale og kulturelle kreftene som påvirker mennesker.
 • Forstå hvordan mennesker samarbeider ved å skape sosiale relasjoner, institusjoner og kultur.
 • Forstå betydningen av å tilnærme seg sosialpsykologiske fenomener med utgangspunkt i vitenskapelige verdier som etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.
 • Forstå hvordan den sosialpsykologiske tilnærmingen er relatert til, og hvordan den skiller seg fra, generell psykologi, personlighetspsykologi og kulturpsykologi.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av et fenomen.
 • Demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor sosialpsykologi.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Utvikle en positiv innstilling til en vitenskapelig arbeidsmåte.
 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det sosialpsykologiske fagfeltet.
 • Gi og ta imot tilbakemelding på bakgrunn av skriftlig og muntlig arbeid i seminargruppene.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi. Emnet er identisk med PSY1100 som er åpent for andre studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper.

Undervisning

Forelesningsrekke samt rekke med oppgave- og skriveseminarer.

Obligatorisk aktiviteter:

Emnet har to obligatorisk arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Dette gjelder selv om du ikke følger et seminar.

1.Obligatorisk oppmøte på seminar eller levere oppgave

På seminarene er det obligatorisk oppmøte 6 av 8 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang. Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.

Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb.

Dersom du velger dette må du levere inn en oppgave som kompenserer for oppmøte på seminar. Informasjon om denne oppgaven vil bli lagt ut i Canvas.

Informasjon om bytte av seminargrupper

2. Deltakelse i empiriske studier eller levere oppgave

Deltagelse på 3 timer i empiriske studier for å lære hva empiriske studier innebærer, og hvordan det oppleves å være deltager.

Alternativt; dersom du ikke ønsker å delta i forskningsstudier, kan du levere inn en oppgave som tilsvarer samme arbeidsmengde.

Informasjon om frister blir lagt ut i Canvas.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

 

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.

For å kunne ta eksamen, må du ha fullført det obligatoriske arbeidskravet på 3 timer forskningsdeltagelse, eller obligatorisk oppgave. Informasjon om frister for fullføring av arbeidskravet finnes i Canvas.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Kontakt

SV-info