Kort om emnet

Emnet er et fordypningskurs i personlighetspsykologi og gir en grundig innføring i sentrale teorier og forskningsområder, personlighetsorientert psykometri og metode, samt utvalgte instrumenter for personlighetskartlegging. De teoretiske perspektivene som gjennomgås er (1) trekkteori, (2) psykoanalyse/psykodynamisk tradisjon, (3) selvpsykologi, (4) tilknytning og evolusjon, og (5) kognitiv personlighetsteori. Personlighetspsykologisk forskning relatert til psykisk helse, stress og somatisk helse, interpersonlig fungering og arbeid gjennomgås og diskuteres. Personlighet i et kryss-kulturelt perspektiv og personlighetsutvikling i et livsløpsperspektiv blir også vektlagt.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Forklare og diskutere sentrale begreper og teorier i personlighetspsykologi og deres empiriske basis.
 • Gjøre rede for grunnleggende teoretiske, psykometriske og empiriske premisser for moderne trekkteori.
 • Beskrive personlighetsutviklingen i et livsløpsperspektiv og forklare hvordan atferdsgenetiske metoder og forskningsfunn kan belyse spørsmål knyttet til trekkstabilitet og -forandring.
 • Gjøre rede for sentrale begreper og forskningsfunn fra kryss-kulturell personlighetspsykologi.
 • Oppsummere og drøfte sentrale forskningsresultater vedrørende personlighet, helse og tilpasning.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Kjenne til vanlig brukte personlighetstester og kunne anvende kriterier for testvaliditet og -reliabillitet i vurderingen av testers kvalitet og anvendelsesområde.
 • Gjennomføre psykometriske analyser, inklusive faktoranalyser, av personlighetsdata og tolke og vurdere resultatene.
 • Ta hensyn til kunnskap fra kryss-kulturell personlighetsforskning ved bruk av metoder for personlighetskartlegging og tolkning av resultater.
 • Kjenne til prinsipper fra psykobiografisk, psykodynamisk og trekkbasert teori for individ-basert personlighetsforståelse.

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Ha innsikt i ulike sider ved psykologisk virksomhet der det er naturlig eller viktig å anvende et personlighetsperspektiv.
 • Være bevisst antagelser som ligger til grunn for ulike personlighetsperspektiver og det empiriske grunnlaget for disse. 
 • Forstå og etterleve etiske og faglige krav til forsvarlig bruk av psykologiske tester, herunder konkret gjennomføring av testing og ivaretagelse av klient.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på bachelorprogrammet eller profesjonsprogrammet i psykologi. Emnet kan velges som fritt valgt psykologiemne av bachelorstudenter i psykologi. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emner innen statistikk og metode.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PSYC4500 – Personlighetspsykologi

Undervisning

Undervisningen består av 10 forelesninger, samt 7 seminarer med obligatorisk fremmøte.

Eksamen

4-timers skoleeksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Vår og høst

Eksamen

Vår 2021

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk