PSYC3300 – Psykopatologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det biologiske, psykologiske, nevrokognitive og deskriptive grunnlaget for ulike psykiske lidelser hos voksne. De mest alvorlige sinnslidelsene (schizofreni og stemningslidelser) er spesielt vektlagt, men også lettere psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser inngår i emnet. Psykofarmakologiske behandlingsformer ved psykiske lidelser gjennomgås med vekt på bruk, kliniske indikasjoner og bivirkninger.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for det biologiske og psykologiske grunnlaget for de mest alvorlige sinnslidelsene, særlig schizofreni og bipolare lidelser, men også for psykiske lidelser som PTSD/traumelidelser, angst, depresjon, spiseforstyrrelser, ADHD og avhengighetsproblematikk hos voksne. Likeledes grunnleggende kunnskap om personlighetsforstyrrelser
 • Gjengi fenomenologien til psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser
 • Kjenne til hovedelementene og hensikten med nevropsykiatrisk undersøkelse
 • Ha kjennskap til hovedelementene i psykologisk behandling av de ulike lidelsene
 • Gjenkjenne de viktigste medikamentene som brukes i behandlingen av ulike psykiske lidelser, med særlig vekt på stemningslidelser og schizofreni
 • Gjøre rede for basale virkningsmekanismer, kliniske indikasjoner og bivirkninger ved medikamenter som brukes ved alvorlige psykiske lidelser

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Gjenkjenne symptomer ved utvalgte psykiske lidelser
 • Identifisere ulike undersøkelsesmetoder for å kartlegge symptomer, kognitiv fungering og generell funksjonssvikt
 • Ha kjennskap til hovedelementene i psykologisk behandling av de ulike lidelsene
 • Ha kjennskap til basale virkningsmekanismer og effekter av ulike psykofarmaka

Generell kompetanse

Du skal:

 • Ha kunnskap om psykologiske og biologiske aspekter, samt nevrokognitive funksjoner ved psykiske lidelser
 • Ha basal kunnskap om psykologiske og psykofarmakologiske behandlingsmetoder ved de psykiske lidelsene
 • Forstå muligheter og begrensninger med psykologisk og psykofarmakologisk behandling

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Undervisning

Det blir gitt mellom 31 og 52 timers forelesning i psykopatologi (sykdomslære). Det er ikke obligatorisk oppmøte på forelesningene.

Eksamen

4-timers skriftlig hjemmeeksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk