PSYC3300 – Psykopatologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det biologiske, psykologiske, nevrokognitive og deskriptive grunnlaget for ulike psykiske lidelser hos voksne. De mest alvorlige sinnslidelsene (schizofreni og stemningslidelser) er spesielt vektlagt, men også lettere psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser inngår i emnet. Psykofarmakologiske behandlingsformer ved psykiske lidelser gjennomgås med vekt på bruk, kliniske indikasjoner og bivirkninger.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for det biologiske og psykologiske grunnlaget for de mest alvorlige sinnslidelsene, særlig schizofreni og bipolare lidelser, men også lettere psykiske lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, ADHD og avhengighetsproblematikk hos voksne. Likeledes grunnleggende kunnskap om personlighetsforstyrrelser.
 • Gjengi fenomenologien til psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser.
 • Gjenkjenne de viktigste medikamentene som brukes i behandlingen av ulike psykiske lidelser, med særlig vekt på stemningslidelser og schizofreni
 • Gjøre rede for basale virkningsmekanismer ved medikamenter som brukes ved alvorlige psykiske lidelser
 • Skille muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling, kliniske indikasjoner og bivirkninger ved de ulike metodene

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Gjenkjenne symptomer og reaksjonsmåter ved utvalgte psykiske lidelser
 • Identifisere ulike undersøkelsesmetoder for å kartlegge symptomer, kognitiv fungering og generell funksjonssvikt.
 • Ha kjennskap til basale virkningsmekanismer og effekter av ulike psykofarmaka

Generell kompetanse

Du skal:

 • Ha kunnskap om psykologiske og biologiske aspekter, samt nevrokognitive funksjoner ved psykiske lidelser
 • Ha basal kunnskap om psykologiske og medisinske (medikamentelle) behandlingsmetoder ved de mest alvorlige psykiske lidelsene
 • Forstå muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Undervisning

Det blir gitt mellom 31 og 52 timers forelesning i psykopatologi (sykdomslære). Det er ikke obligatorisk oppmøte på forelesningene.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Høst og vår

Eksamen

Høst 2020

Høst og vår

Undervisningsspråk

Norsk