PSYC4330 – Klinisk nevropsykologi

Kort om emnet

Anvendt kognitiv psykologi og presentasjon av sentrale funksjonsområder i klinisk nevropsykologi. Forelesninger skal bygge på forkunnskaper i kognitiv psykologi, kognitiv, nevrovitenskap, nevroanatomi og psykologisk testmetodikk og gi kunnskap om:

a. Sentrale nevropsykologisk funksjonsområder, nevropsykologiske testmetoder, og prinsipper for tolkning av nevropsykologiske testprofiler.

b. Nevropsykologiske tilstander. Forelesninger gir en gjennomgang av sentrale nevropatologiske kjennetegn og kliniske manifestasjoner ved vanlig forekommende tilstander, (som hjerneslag, ervervet hodeskade, demens, utviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander/psykiske lidelser). I kasuspresentasjoner drøftes diagnostiske og behandlingsmessige konsekvenser på bakgrunn av anamnese og nevropsykologiske undersøkelser. I noen grad trekkes også systematisk vurdering av psykiske symptomer og personlighet inn.

Nevropsykologisk behandling og kognitiv rehabilitering. Forelesninger om sentrale teorier, tilnærminger og metoder innen nevropsykologisk behandling og kognitiv rehabilitering av pasienter med nevropsykologiske funksjonsutfall etter skade eller sykdom.

Gruppebasert ferdighetstrening i bruk av metoder for å undersøke nevropsykologiske funksjoner.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Forstå sammenhenger mellom normal kognitiv funksjon og kognitive/emosjonelle konsekvenser av hjerneorganiske forandringer etter skader og sykdomstilstander.
 • Ha kjennskap til de vanligste sykdomstilstandene som medfører nevropsykologisk funksjonssvikt.
 • Differensiere mellom primært organiske versus psykologiske årsaker til symptomer og dysfunksjoner.
 • Forstå samspillet mellom organiske og psykogene faktorer for symptomutforming og funksjon.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Anvende vanlige nevropsykologiske tester og vurderingsmetoder.
 • Tolke en nevropsykologisk funksjonsprofil ut fra ipsative og normative vurderinger.
 • Vurdere når det er indikasjon for videre henvisning til spesialist i klinisk nevropsykologi.
 • Lage en rehabiliterings-/behandlingsplan basert på nevropsykologiske testresultater og en total klinisk evaluering av pasienten.

Generell kompetanse

 • Forstå hjerne - atferd relasjoner i en klinisk nevropsykologisk kontekst.
 • Økt kompetanse i å kunne integrere nevropsykologiske resonnementer innenfor en bredere klinisk psykologisk sammenheng.

Undervisning

12 x 2 forelesning, 10 x 2 timer seminarundervisning. Gruppearbeid som avsluttes med obligatorisk aktivitet I form av muntlig fremlegging for kullet. Forutsettes godkjent før eksamen.

 

I. Teoribasert anvendt kognitiv psykologi/klinisk nevropsykologi.

Denne undervisningen vil i hovedsak være basert på forelesninger, men suppleres med seminargrupper.

a. Forutsetter grunnleggende forkunnskaper innen kognitiv psykologi/kognitiv nevrovitenskap, nevroanatomi og
psykologisk testteori/testmetodikk.

b. Anvendt kognitiv psykologi: Tema som tidligere har vært undervist innen emnene Kognitiv nevrovitenskap I og II og som tematisk ligger nært opp til klinisk nevropsykologi, og som har betydning i forståelsen av kliniske nevropsykologiske tilstander. Dette vil for eksempel være tema knyttet til persepsjon, oppmerksomhet, læring/hukommelse, språk og eksekutive funksjoner.

c. Gjennomgang av de mest sentrale nevropsykologiske funksjonsområder og utredningsmetoder, samt prinsipper for tolkning av nevropsykologiske testresultater og testprofiler.

d. Nevropsykologi ved sentrale sykdomstilstander, inkludert kasuspresentasjoner

 • Patofysiologi/sykdomslære og kliniske manifestasjoner
 • Nevropsykologiske utfallsmønstre ved vanlige nevrologiske og nevropsykiatriske tilstander
  • Ervervede hjerneskader (inkludert traumatisk hodeskade, cerebrovaskulær sykdom som infarkt og blødning)
  • Demenssykdommer (kortikale og subkortikale demenstyper)
  • Utviklingsforstyrrelser (inkludert ADHD) i livsløpsperspektiv
  • Kognitive vansker ved vanlige psykiske lidelser (inkludert affektive lidelser)
 • Differensialdiagnostikk (inkludert premorbide og komorbide tilstander; drøfting av hvorvidt symptombilder reflekterer primært hjerneorganiske eller psykogene faktorer
 • Kasuspresentasjoner med drøfting av nevropsykologiske testprofiler i tilknytning til hver tilstandsgruppe

II. Nevropsykologisk utredning og behandling/intervensjon

a. Observasjonspraksis/ferdighetstrening (gruppebasert undervisning) i nevropsykologiske testmetoder


b. Nevropsykologisk behandling/intervensjoner

 • Nevroplastisitet i relasjon til varige endringer i hjernens struktur og funksjon gjennom livsløpet og i relasjon til nevrologiske og nevropsykiatriske tilstander.

Kognitiv trening med fokus på oppmerksomhet og hukommelse (aldringsrelatert kognitiv svekkelse,” mild cognitive impairment”, hodetraume, ADHD). Inkluderer tema knyttet til studiedesign, virksomme faktorer, generalisering av effekt og økologisk validitet.

 • Nevropsykologisk rehabilitering rettet mot kognitive, sosiale og emosjonelle følgetilstander etter ervervede hjerneskader; fra evidensbaserte intervensjoner for bedring av spesifikke kognitive funksjoner til helhetlige tilnærminger som retter mangesidige tiltak mot flere problemområder samtidig.
 • Nyere teknikker for ikke-invasiv hjernestimulering som transkraniell magnetisk stimulering (TMS) og transkraniell direkte strømstimulering (tDCS).
 • Klinisk psykologisk behandling som f.eks. Attention Bias Modification (ABM) og kognitiv atferdsterapi tilpasset personens nevropsykologiske funksjonsprofil.

Eksamen

Skoleeksamen av 5-timers varighet basert på kasuistikk, samt spørsmål fra pensum der 4 av 6 spørsmål skal besvares.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Vår og høst

Eksamen

Vår 2022

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk