PSYC6502 – Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset er et fordypningskurs om barn og traumer og går over en internsiv uke. Undervisningen vil være rettet fokusert på ulike typer traumatiske opplevelser barn og unge kan ha, hvilke vansker dette kan føre til, og hvordan de kan behandles.

Det vil være spesielt fokus på:

 • barn som har vært utsatt for vold eller vitne til vold i hjemmet
 • seksuelle overgrep
 • barn som har flyktet fra krigshandlinger.

Konkrete metoder for å behandle ettervirkninger av traumer hos barn og deres foreldre blir presentert gjennom kasus og videodemonstrasjoner.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Forstå hva traumer og posttraumatisk stress er
 • Forstå hvordan traumatiske hendelser virker inn på barn og unges utviklingsbetingelser
 • Differensiere mellom posttraumatisk stress og andre tilstandsbilder
 • Kjenne til norske og internasjonale prevalensstudier
 • Forstå ulike former for traumatiserende hendelser inkludert det å flykte fra krig og vold i andre land og hvordan de rammer barn på ulike måter
 • Kjenne til ulike utviklingsforløp og hva som predikerer disse
 • Forstå hva som kjennetegner barn i risiko
 • Kjenne til de mest anbefalte behandlingsmetoder for traumatiserte barn
 • Lære en traumefokusert behandlingsmodell rettet mot barn, ungdom og deres familier som trenger hjelp til å takle ettervirkninger av traumatiske hendelser

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Møte traumatiserte barn og deres foreldre på måter som bygger opp under den terapeutiske alliansen
 • Gjenkjenne og kartlegge posttraumatisk stressreaksjoner
 • Vurdere hva slags behandling barnet trenger
 • Snakke med barn, unge og deres foreldre om traumer
 • Utviklet ferdigheter i å behandlle traumatiserte barn og unge
 • Gi konsultasjon til andre om traumer og posttraumatisk stress
 • Andvende teori og vitenskapelig tenkemåte til å forstå barn og unges behandlingsbehov

Generell kompetanse

 • Respektere barn og foreldres integritet, verdighet og autonomi.
 • Økt bevissthet om flyktningbarns situasjon inkludert en bevisthet om ulike kulturer
 • Fremtre profesjonelt på måter som bygger på kjennskap til allmenne og fagspesifikke verdier, etiske retningslinjer, teorier og forskningsbasert kunnskap.
 • Ha respekt for utøvelsen av yrket som klinisk psykolog, godt forankret i fagetiske retningslinjer og aktuelt lovverk.
 • Evaluere egen person i profesjonell sammenheng, spesielt med hensyn til holdninger, styrker og begrensninger samt ferdigheter i kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsemne som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi.

Emnet må tas på 11. eller 12. semester.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til 10. semester på profesjonsstudiet i psykologi.

Undervisning

30 timer seminarundervisning.

Intensivundervisning i begynnelsen av semesteret.

Obligatorisk (85 prosent) oppmøte på seminarundervisningen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på 11. og 12. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 6 semestre.

Eksamen

Refleksjonsnotat.
Rett til innlevering av refleksjonsnotat er avhengig av godkjent deltakelse på seminaret.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk