PSYC6513 – Klinisk nevropsykologi - Undersøkelse og intervensjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en videregående opplæring innen klinisk nevropsykologi. Kurset dekker et bredt spekter av tema knyttet til undersøkelse, kunnskap om nevropsykologi i relasjon til nevrologi, normal/patologisk aldring, psykopatologi og intervensjon basert på nevropsykologisk kunnskap.

Forelesningene vil inkludere både teori og praksis ved utstrakt bruk og diskusjon av kasuistikker. Kurset henvender seg til alle studenter med interesse for klinisk nevropsykologi, både de som vurderer senere spesialisering innen feltet, men også de som tenker å arbeide med andre deler av psykologien, men likevel ønsker å fordype seg og lære mer om klinisk nevropsykologi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

Du skal kunne:

  • Grunnleggende begreper og prosedyrer ved klinisk nevropsykologisk undersøkelse
  • Forstå hva den vanlige kliniske psykolog selv kan utrede
  • Forstå grunnleggende forskjeller mellom normal versus patologisk kognitiv aldring
  • Kjenne til typiske kognitive endringer ved nevrologiske sykdommer/skader og ved psykiske lidelser, både hos barn og voksne
  • Forstå grunnleggende prinsipper for behandling/tiltak ved nevropsykologiske problemer, både ved psykiske lidelser og ved sykdommer/skader i hjernen

Ferdighetsmål:

Du skal kunne:

  • Anvende grunnleggende prosedyrer for klinisk nevropsykologisk undersøkelse
  • Vurdere betydningen av nevropsykologiske funn ved forskjellige nevrologiske og psykiske tilstander
  • Formidle nevropsykologiske resultater til pasienter og behandlere
  • Lage en plan for behandling/tiltak ved nevropsykologiske problemer ved ulike tilstander

Generell kompetanse:

Nødvendig kunnskap og ferdigheter til å foreslå adekvat utredning og tiltak/behandling til mennesker med nevropsykologiske problemer forårsaket av nevrologiske eller psykiske lidelser.

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsemne som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi.

Emnet må tas på 11. eller 12. semester. Kurset er åpent for alle interesserte, men studenter som tar praktikum innen klinisk nevropsykologi har fortrinnsrett på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Undervisning

Seminarundervisning 3 timer per uke i 10 uker. Enkelte avvik fra dette kan forekomme ved at noen onsdager kan utelates og at det i blant kan bli 4 i stedet for 3 forelesninger på en dag.

Obligatorisk oppmøte (85 prosent) på seminarundervisningen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å bestå kurset kreves det oppmøte og aktiv deltagelse i seminaret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter. Alternativt kan man på samme grunnlag søke om utsatt frist på innlevering.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk