PSYC6516 – Psykoseforståelse og evidensbasert behandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Redegjøre for ulike perspektiver på psykoseutvikling
 • Ha kunnskap om de mest vanlige tilleggsvanskene ved psykoselidelser
 • Kjenne til hva som predikerer prognose ved psykoselidelser
 • Kjenne til relevante utredningsverktøy for psykosesymptomer og vanlige tilleggsvansker
 • Kunne differensiere mellom posttraumatisk stress/dissosiasjon, schizofreni, bipolar lidelse og rusutløst psykose
 • Kjenne til nasjonale retningslinjer for psykosebehandling
 • Kunne grunnprinsippene i ulike metoder for psykosebehandling og vanlige tilleggsvansker
 • Tilpasse behandlingen til ulike faser i psykoselidelser
 • Ha kunnskap om utredning og behandling av psykose hos innvandrere
 • Kunne vurdere egnethet for førerkort hos personer med psykoselidelser
 • Ha kunnskap om tverrfaglig samarbeid

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Møte mennesker med psykose på måter som bygger gode relasjoner
 • Formidle psykosediagnoser på en måte som gir motivasjon for videre behandling
 • Anvende relevante utredningsverktøy
 • Lage en plan for behandling og oppfølging av pasienter med psykose
 • Anvende ulike metoder relevante for psykosebehandling
 • Ha ferdigheter i tverrfaglig samarbeid og ansvarsdeling

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsemne som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi. Emnet kan tas etter fullført 10. semester.
Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist.
Det er plass til 16 studenter.
 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi må være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi må være bestått.

Undervisning

Intensiv undervisning i slutten av semesteret.

Studentene skal ha kasuspresentasjoner, gruppearbeid, rollespill og diskusjon.

Det er obligatorisk aktivitet på emnet, og det kreves 80 prosent oppmøte og deltakelse på all undervisning for å få godkjent emnet.

Det tillates fravær opp til 6 timer.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på 11. og 12. semester på profesjonsstudiet i psykologi.

Eksamen

For å bestå emnet kreves det oppmøte og aktiv deltagelse med rollespill i seminaret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom man ikke består emnet, må man ta obligatorisk undervisning på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk