STV1021 – Metode og statistikk - fjernundervisning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys siste gang høsten 2014.

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Det tilsvarer emnet STV1020 som er en obligatorisk del av bachelorgraden i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (10 studiepoeng). Emnet er aktuelt som videre-/etterutdanning for alle som har behov for en innføring i eller oppfrisking av denne typen kunnskap i forbindelse med arbeidet sitt, enten dette er som journalist i medier, lærere i skolen, medarbeidere i offentlige eller private organisasjoner der en benytter seg av forskningresultater, eller andre med en interesse for å følge med i samfunnsdebatten som ønsker å kunne vurdere kritisk og selvstendig bruken av samfunnsvitenskapelige forskningsresultater i denne debatten.

Emnet gir en innføring i temaer, begreper og analysemetoder som står sentralt i empirisk samfunnsvitenskapelig forskning.
Først drøftes utformingen av problemstillinger, og deretter gjennomgås de enkelte faser i forskningsprosessen. For hver fase belyses spørsmål og problemer som kan oppstå, og det redegjøres for metodiske valg som samfunnsforskere ofte stilles overfor. Det inngår en egen prøve i statistikk-programvaren SPSS tilsvarende den en har på STV1020. For å avlegge denne, kan studenter enten følge seminar i STV1020, eller delta i et endagsseminar med avsluttende prøve rett før skoleeksamen.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kjenne til viktige begreper innenfor metodelæren, og kunne gjøre rede for sentrale samfunnsvitenskapelige metoder for å samle inn, bearbeide og analysere data.

Ferdighetsmål

 • Du skal kunne forstå og vurdere kritisk samfunnsvitenskapelig forskningslitteratur.
 • Du skal kunne vurdere hvordan det er hensiktsmessig å gå fram for å løse ulike forskningsoppgaver.
 • Du skal kunne gjennomføre ulike former for statistiske analyser.

Holdningsmål

Du skal ha tillegnet deg hovedprinsippene for vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte.

Opptak og adgangsregulering

Det må søkes spesielt om opptak på emnet. Dette gjøres ved å å sende e-post til ekspedisjonen (ekspedisjon@stv.uio.no) ved Institutt for statsvitenskap. Søkere må ha studierett ved UiO. Se her for informasjon om enkeltemnestudierett.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter ikke spesielle forkunnskaper, og krever bare elementære ferdigheter når det gjelder beregninger.

Overlappende emner

Emnet overlapper med disse emnene:

 • STAGMEST, del av statsvitenskap grunnfag før høst 2003
 • STV1020 Metode og statistikk
 • SGO1900 Metode
 • SOS1120 Kvantitativ metode.

Undervisning

Du finner hele forelesningsrekken i nettversjon her: Forelesninger i samfunnsvitenskapelig metode og statistikk på nettet


I fjernundervisningen brukes det nettbaserte undervisningsverktøyet Fronter

I kurset inngår følgende komponenter:

 • Lærebok
 • 14 forelesninger med bilde og lyd på nettet (i alt 7 timer)
 • 2 forelesninger i form av powerpoint-filer med lyd, i alt 1 time
 • Innledende og avsluttende samling
 • SPSS-seminar
 • Oppgavesamling med svar
 • Kunnskapstester i form av powerpoint-programmer med spørsmål og svar.
 • Studentene skal skrive en obligatorisk oppgave med fast innleveringsfrist midt i semesteret.
 • Fra og med våren 2011 vil det også være en praktisk prøve i bruk av SPSS

Se SV-fakultetets felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

 • Både godkjent hjemmeoppgave og SPSS-prøve er et vilkår for å kunne fremstille seg til eksamen.

Det er ikke anledning til å melde seg på dette emnet dersom man følger ordinær undervisning i STV1020.

Eksamen

Fire timers skoleeksamen. Eksamen på STV1021 er identisk med eksamen på STV1020, både i innhold, tid og sted.

Godkjent obligatorisk hjemmeoppgave og godkjent SPSS-prøve (sistnevnte gjelder fra høsten 2011) er et vilkår for å kunne fremstille seg til eksamen.

Overgangsordning våren 2015 og høsten 2015

Studenter som tidligere har avlagt eksamen i STV1021, og som ønsker å forbedre sin karakter, gis anledning til å ta eksamen i STV1020 uten å måtte avlegge obligatoriske aktiviteter på nytt, våren 2015 og høsten 2015. Det samme gjelder for studenter som har fått godkjent obligatorisk hjemmeoppgave og SPSS-prøve, men som ikke har avlagt eller bestått skriftlig skoleeksamen. Merk at pensum i STV1020 fra og med våren 2015 er revidert og STV1021-studentene må gå opp til eksamen etter det nye pensumet.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Skriftlig skoleeksamen: Det er kun tillatt å ta i bruk lommeregneren Casio SL-450 (både SL-450S og SL-450L) under eksamen. Denne føres blant annet hos Akademika bokhandel på Blindern, Norli i Universitetsgaten og Tanum i Karl Johans gate. Kalkulatorene blir kontrollert i eksamenslokalet. Møt opp i god tid. Alle andre kalkulatortyper vil bli inndratt. Det er ikke anledning til å låne kalkulator av medstudenter.

De samme generelle reglene for fusk gjelder også ved bruk av kalkulator. Under eksamen kan kalkulatoren bare brukes til å utføre regneoperasjoner. Den skal verken brukes til å finne frem til annen relevant informasjon eller til å kommunisere med andre under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info