STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

NB: Zoom-rom for første forelesning!

Emnet handler om hvordan vi i Norge innretter de organisasjonene og prosedyrene som sørger for offentlige goder vi gjerne tar for gitt – for eksempel ren luft og rent vann i springen, utdanning og helsetjenester, arbeid til alle, gode nærmiljø og trygge veier. Det handler om hvordan offentlige myndigheter er innrettet for å ivareta sentrale verdier i vårt demokratiske styresett, og om de krav som settes til den offentlige administrasjonen.

Vi gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner: Stortinget, regjeringen, sentralforvaltningen og kommunesektoren. Vi gir en oversikt over EU-institusjonenes struktur og funksjon, herunder Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Som eksempel på offentlig politikk, tar vi for oss velferdsstatens grunnleggende oppgaver og forutsetninger.

Vi diskuterer politiske prosesser og hvordan ulike hensyn er balansert opp mot hverandre i utformingen av offentlig politikk. For eksempel, hvordan sikrer vi at den offentlige politikken blir koordinert? Hvordan sikres maktfordeling i krisetider? Hvor sterk stemme får miljø- og klimaargumentene i forhold til de økonomiske argumentene i politikkutforming? Og hvilken rolle har det lokale demokratiet i utformingen og iverksettingen av velferdspolitikken?

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • bli fortrolig med den grunnleggende oppbygningen og organisering av det norske politiske systemet og forvaltningens rolle i dette, nasjonalt og lokalt
 • bli kjent med sentrale trekk ved EU-systemet
 • bli fortrolig med velferdsstatens grunnleggende oppgaver og organisering
 • bli kjent med grunnprinsippene for de politiske og administrative institusjonenes virkemåte
 • bli kjent med sentrale begreper og faglige tilnærmingsmåter i studiet av offentlig politikk og administrasjon

Ferdigheter

Du vil:

 • kunne redegjøre for det politiske og administrative systemet i Norge
 • kunne redegjøre for grunntrekkene ved EU og Norges tilknytning til EU-systemet
 • kunne forklare grunnprinsippene for organiseringen av politiske og administrative institusjoner og beslutningsprosesser i Norge
 • kunne redegjøre for velferdsstatens oppgaver og forutsetninger
 • bli i stand til å anvende sentrale begreper for å diskutere konsekvenser av ulike organisatoriske valg

Generell kompetanse

Du skal:

 • kunne reflektere omkring hvordan ulike verdier og hensyn ivaretas i offentlig virksomhet
 • kunne stille faglige og kritiske spørsmål til organiseringen av offentlig politikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info