STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet av offentlig politikk og administrasjon handler om de politiske prosessene bak utforming og iverksetting av offentlig politikk, og hvordan disse ivaretar sentrale verdier i vårt demokratiske styresett.

Det handler om hvordan vi i Norge innretter de organisasjonene som sørger for offentlige goder vi gjerne tar for gitt – for eksempel ren luft og rent vann i springen, utdanning og helsetjenester, gode nærmiljø og trygge veier.

Det hander også om hvordan ulike hensyn blir balansert opp mot hverandre – for eksempel hvor sterk stemme miljø- og klimaargumentene får i forhold til de økonomiske argumentene i politikkutforming, eller hvilken vekt det lokale demokratiet gis sammenliknet med det nasjonale demokratiet i iverksetting av kommunereformen.

Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon, og gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner, som Stortinget, regjeringen og forvaltningen, og deres virkemåte. 

Det legges særlig vekt på forvaltningens rolle i det politiske system, herunder samspillet mellom politiske og administrative institusjoner og forholdet mellom stat og kommuner.

Utvalgte områder av offentlig politikk blir også belyst, blant annet velferdsstatens oppgaver og struktur. Det gis en grunninnføring i EU-institusjonenes struktur og funksjon. Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen er et element i dette.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

  • få kunnskap om den grunnleggende oppbygningen og organisering av det norske politiske systemet og forvaltningens rolle i dette
  • få kunnskap om kjennetrekk ved EU-systemet
  • få kjennskap til sentrale begreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon og få forståelse for grunnprinsippene for de politisk-administrative institusjonenes virkemåte
  • få innsikt i elementær institusjons- og policyanalyse

Ferdigheter

Du skal:

  • få en helhetlig forståelse av det politisk-administrative systemet, og skal kunne legge til rette for videre fordypningsstudier i offentlig politikk og administrasjon gjennom en innføring i ulike institusjoners særtrekk og rolle i det politiske system
  • kunne gi en framstilling av grunnprinsippene for organiseringen av politisk-administrative institusjoner og beslutningsprosessene i det norske politiske system
  • kunne redegjøre for grunntrekkene ved Norges tilknytning til EU og da spesielt forvaltningens kobling til EU-systemet
  • kunne bruke din kompetanse og anvende sentrale begreper til å analysere konsekvenser av ulike institusjonsvalg

Generell kompetanse

Du skal:

  • få et grunnlag for å reflektere omkring ulike verdier i statsstyret, som funksjons- og maktfordeling, flertallsstyre, hensyn til særlig berørte parter, rettssikkerhet og fagkunnskap, og mulige spenninger mellom disse verdiene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info