Dette emnet er nedlagt

STV2200 – Internasjonal politikk 2 (fordypningsemne)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Eksamen i emnet avholdes siste gang høsten 2015 og kan kun avlegges av studenter som tidligere har bestått undervisningen/obligatorisk aktivitet, eller som ønsker å forbedre sin karakter. Send en e-post til info@sv.uio.no innen 1. september 2015 for å bli meldt til eksamen høsten 2015.

Fra og med høsten 2015 tilbyr Institutt for statsvitenskap tre fordypningsemner i internasjonal politikk:

Dette gir større valgfrihet enn tidligere med muligheter for spesialisering innenfor områder som er av spesiell interesse. I fordypningen i 90-gruppa i statsvitenskap kan STV2200 erstattes av hvilket som helst annet av de tre nye emnene. Vær oppmerksom på at emnene tilbys i ulike semestre.

Dette emnet bygger på STV1200, og gir en mer inngående behandling av allmenn teori om internasjonal politikk. Det gir først en innføring i de viktigste fagtradisjonene (”skolene”) i studiet av internasjonal politikk. Disse skiller seg fra hverandre bl.a. med hensyn til hva de ser som de viktigste kjennetegn ved det internasjonale politiske systemet (bl.a. innslagene av ”anarki” og ”samfunn”), og hvordan de oppfatter staters interesser (bestemt av statens posisjon i systemet, formet av interesser i samfunnet gjennom interne politiske prosesser, eller sosialt konstruert). Deretter behandles mer spesifikke bidrag til teoriutvikling innenfor tre brede områder av faget: studiet av staters utenrikspolitikk, studiet av internasjonalt samarbeid, og studiet av internasjonal konflikt og konfliktløsning.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

  • kjenne til grunnleggende premisser, resonnementer og teser i de viktigste tradisjonene ("skolene") i studiet av utenrikspolitikk og internasjonal politikk
  • kjenne til hovedtrekk i den allmenne fagdebatten de siste tiårene; hva er de viktigste innvendingene som har vært rettet mot hver av disse fagtradisjonene, og hvordan har forskere svare på kritikken
  • tilegne deg kunnskap om mer spesifikke modeller og begreper som brukes til å beskrive og forklare staters utenrikspolitikk, internasjonal samarbeid og internasjonal konflikt og konfliktløsning

Ferdigheter

Du skal:

  • kunne anvende kjernebegreper og grunnmodeller fra de ulike fagtradisjonene i empiriske studier
  • kunne vurdere hva som gjør en bestemt tilnærmingsmåte eller modell "egnet" for et bestemt formål

Generell kompetanse

Du skal:

  • oppnå forståelse for at internasjonal politikk er en sammensatt og kompleks størrelse og hvordan denne kompleksiteten gjenspeiles i fagdebatten
  • evne å tenke gjennom hvordan teorier og modeller forklarer aktørers valg av praktisk politikk i det internasjonale samfunnet

Opptak og adgangsregulering

Eksamen i emnet avholdes siste gang høsten 2015 og kan kun avlegges av studenter som tidligere har bestått undervisningen/obligatorisk aktivitet, eller som ønsker å forbedre sin karakter.

Send en e-post til info@sv.uio.no innen 1. september 2015 for å bli meldt til eksamen høsten 2015.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

STV1100 – Politisk teori og STV1200 – Internasjonal politikk bør avlegges i forkant.

Undervisning

Undervisning gis i form av 10 forelesninger og 5 dobbelttimer seminarundervisning.

På seminarene må følgende obligatoriske aktiviteter gjennomføres for at studentene skal kunne fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk oppmøte første gang i seminarrekken. Studenter som ikke møter opp første gang blir automatisk slettet fra deltakerlisten.
  • Skrive og presentere seminaroppgave.
  • Å være opponent på andres oppgaver

Se seminarmanualen for nærmere beskrivelse av de obligatoriske aktivitetene.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved fravær fra obligatorisk undervisningsaktivitet, må dette meldes til instituttet senest tre dager etter at aktiviteten skulle vært gjennomført. Dette meldes på eget skjema . Alle har rett til én egenmelding per emne man tar. Fravær utover dette må dokumenteres med legeerklæring. Egenmelding/legeerklæring leveres i ekspedisjonen i 7.etg.

Aktiviteten du er fraværende fra skal utsettes til en senere samling. Dersom det ikke er mulig å ta igjen aktiviteten, må du levere søknad om fritak fra aktiviteten sammen med egenmelding/legeerklæring.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skoleeksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver.

 

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad med begrunnelse om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet senest tre uker før eksamensdato. Mottar du ikke svar på søknaden innen tre virkedager bør du kontakte instituttet og forsikre deg om at søknaden er mottatt. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan inngå som et av de to emnene på 2000-nivå (fordypningsemner) som må velges i fordypningen (90-gruppen) i bachelorprogrammet i statsvitenskap. STV2200 kan ikke velges sammen med STV2220, da de valgfrie emnene må være innenfor to av statsvitenskapens hovedområder. Se mer informasjon på programsiden til bachelorprogrammet i statsvitenskap.

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i internasjonale studier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det tilbys ikke undervisning i emnet

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info