STV4021 – Forskningsdesign i statsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan kan vi studere politiske hendelser og prosesser på en vitenskapelig måte? Dette masteremnet tilbyr fordypning i forskningsdesign i statsvitenskap. Formålet er å kvalifisere mastergradsstudenter til å kritisk vurdere eksisterende forskningsarbeider og til å utforme et egnet forskningsopplegg for egne prosjekter, herunder masteroppgaven. Kurset er obligatorisk for alle mastergradsstudenter i statsvitenskap.

Emnet starter med å diskutere hvordan man identifiserer et godt forskningsspørsmål og forholdet mellom spørsmål, teori, og metode. Deretter gjennomgås sentrale ideer og begreper i empirisk forskning, inkludert kausalitet, operasjonalisering, utvalgsskjevhet og validitet. Vi legger vekt på ulike typer slutninger – deskriptive, kausale, prediktive – og ser på mulighetene for, og utfordringene ved, å trekke slutninger med ulike typer kvantitative og kvalitative forskingsopplegg. Her er fokus på avgrensning av studier i tid og rom, utvalgsstrategier, valg av data, og type analyse. Vi runder av med å diskutere forskningsetiske spørsmål i empirisk statsvitenskapelig forskning, og posisjonere statsvitenskap som fagfelt i forhold til andre samfunnsvitenskapelige fag.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Du har:

 • kjennskap til grunnleggende forskingsmetodiske ideer og begreper i statsvitenskap
 • innsikt i hvilke forskningsopplegg som passer til ulike typer forskningsspørsmål
 • forståelse for ulike typer slutninger; • god oversikt over styrker og svakheter ved ulike typer forskningsdesign og data
 • kjennskap til etiske retningslinjer knyttet til statsvitenskapelig forskning

Ferdigheter

Du kan:

 • identifisere og diskutere ulike strategier for å trekke slutninger i statsvitenskapelig forskning;
 • identifisere og håndtere problemer knyttet til studiers validitet
 • kritisk vurdere forskningsarbeider med utgangspunkt i metodiske prinsipper og avveininger
 • utvikle en selvstendig problemstilling med utgangspunkt i teori og tidligere forskning på feltet
 • utarbeide og begrunne et forskningsdesign for et forskningsprosjekt
 • reflektere rundt etiske spørsmål knyttet til egen forskning

Generell kompetanse

Du får:

 • et grunnlag for å skille vitenskapelig forankret kunnskap fra meningsytringer
 • evne til å tenke systematisk om slutninger i statsvitenskapelig forskning
 • innsikt i betydningen av systematikk, objektivitet, konsistens og etterprøvbarhet i samfunnsvitenskapelig forskning
 • erfaring med å både gi og ta imot konstruktiv tilbakemelding på forskningsopplegg

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt programstudenter på masterprogrammet i statsvitenskap.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STV4020A – Forskningsmetode og statistikk

Undervisning

11 forelesninger og 6 seminarer.

Obligatorisk aktiviteter:

 • Skrive og presentere et utkast (1000-1500 ord) til hjemmeoppgaven
 • Kommentere på utkastene til to medstudenter

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En times digital eksamen med flersvarsoppgaver og en hjemmeoppgave.

Hjemmeoppgaven innebærer å utforme, begrunne og drøfte et forskningsdesign for et selvvalgt tema. Oppgaven skal være på mellom 2500-3000 ord.

Det gis en samlet karakter der hjemmeoppgaven teller 60%. 

Ønsker du å forbedre karakteren krever dette at begge deleksamenene tas på nytt. Samlet karakter beregnes ut ifra deleksamener avlagt i samme semester

Du må ha bestått alle obligatoriske aktiviteter for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk