LES4300 – Religion, livssyn og meningsskaping

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet har to hovedelementer: Det ene er å undersøke fenomenet meningsskaping i sammenheng med religion og livssyn, det andre er å etablere ferdigheter til å kommunisere, bearbeide og analysere slik meningsskaping.  Begrepet ’meningsskaping’ inkluderer spørsmål som hva det menneskelige er; betydningen av menneskelig fellesskap; verdier som vurderes som avgjørende for et meningsfullt liv; og forholdet mellom det menneskelige og det transcendente/ guddommelige. Grunnleggende spørsmål kan være: Hva betyr det å leve et godt liv? Hva er meningen med livet? Hva gir håp?

Å kommunisere meningsskaping fra bestemte tros- og livssynstradisjoner i et pluralt samfunn kan være utfordrende, og emnet vil gå inn i denne problemstillingen med pedagogiske, didaktiske og etiske perspektiver. Sentralt i emnet er studentenes eget arbeid med å presentere sitt eget trossamfunn/livssynssamfunn eller sin egen meningsbærende livsverden i gruppa for å initiere en samtale rundt dette. Hensikten er å legge til rette for å dele ressurser hentet fra ulike tradisjoner, og å utforske forskjeller og likheter.

Emnet utforsker og bearbeider videre refleksjoner og erfaringer fra praksisperioden i andre semester i studieprogrammet lederskap, etikk og samtalepraksis.

Hva lærer du?

Kunnskap: Studentene lærer pedagogiske, didaktiske og etiske perspektiver på å kommunisere mening sosialt og digitalt. Gjennom arbeidet med semesteroppgaven og undervisningen lærer de å reflektere over egen meningsskaping og hvordan den kan bidra konstruktivt inn i lederskap og omsorgspraksis.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til i å presentere sitt eget meningsunivers, lytte til andres bidrag og lære å være aktive i samtaler som inkluderer forskjellige tro- og livssyn.  Studiet gir viktig kompetanse og nødvendige ferdigheter inn i ulike typer lederroller, omsorgsarbeid og kommunikasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger av to dagers varighet. Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer, case- og gruppearbeid, samt møter med ressurspersoner i praksisfeltet som blir invitert til å bidra.


Obligatorisk aktivitet:
• 80% obligatorisk frammøte på undervisningen
• Første utkast til den endelige semesteroppgaven leveres i Canvas midtveis i semesteret (1500-2000 ord)
• En sluttrapport der studenten beskriver læringsutbyttet av kurset og deler refleksjoner og utfordringer

Eksamen

Emnet har mappevurdering.
Mappen skal inneholde:
• En semesteroppgave (videreutviklet fra første innlevering) 3000-4000 ord
• En sluttrapport der studenten beskriver læringsutbyttet av kurset og deler refleksjoner og utfordringer

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter