TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bibelen er de kristne kirkenes hellige tekst, og den betraktes også som del av den kulturelle kanon i ulike deler av verden. Gjennom århundrer av resepsjon i kirker og samfunn har bibelens tekster, språk og konsepter blitt del av europeisk dagligspråk og tankeverden. I samfunnssektorer hvor sekulariseringen langsomt fortrenger kristendommen, blir bibeltekstenes språk, uttrykk og forestillinger ofte værende – gjerne på nye og uventede måter. Et studium av bibeltekster er derfor på mange måter et studium av europeisk kultur, og samtidig er det et studium av de kristne kirkenes grunnlag for lære og liv.

Disse to perspektivene ligger til grunn for dette emnet, som gir innføring i bibelfag, og som især har til hensikt å gi et overblikk over Bibelens ulike litterære sjangre, Bibelens viktigste og mest innflytelsesrike teologier og den historiske bakgrunnen for de bibelske teksters tilblivelse og utvikling.

Tekster og sjangre: Emnet tar for seg ulike litterære sjangre i Det gamle og Det nye testamentet og gir en innføring i utvalgte skrifter og sjangre (bakgrunn, innhold og betydning).

Teologier og lesninger: Emnet gir oversikt over teologiske hovedtyper i henholdsvis den hebraiske delen (blant kristne kalt GT) og den greske delen (kjent som NT) av bibellitteraturen.

Historisk bakgrunn: Videre gir emnet en innføring i historiske forhold rundt bibelbøkenes tilblivelse: En oversikt over Middelhavsområdets historie i perioden fra ca. 600 f.Kr. til ca. 200 e.Kr. med fokus på begivenheter med betydning for endringer og utviklinger i Jahve-religionen, den tidlige jødedommen og den tidlige kristendommen.

Hva lærer du?

Kunnskap
Studentene skal kjenne til den faglige samtalen om bakgrunn, tilblivelse og innhold for utvalgte bøker innenfor Bibelens sjangre. De skal kjenne til teologiske hovedtyper og overgripende problemstillinger i de to delene av Bibelen (GT og NT).

Ferdigheter
Studenter skal kjenne innholdet i utvalgte bibelbøker og være i stand til å arbeide selvstendig med å bestemme sjanger for en bibelsk tekst, og på bakgrunn av dette kunne reflektere over tekstenes innhold og teologi.

Holdninger
Studenter skal modne sin kritiske refleksjon omkring de bibelske tekstene og etablere et grunnlag for selvstendig refleksjon over tekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIS2001 – Bibelske tekster

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer med gruppearbeid.

Fase 1: Oppstart og innføring i bibelkunnskap og historisk bakgrunn (studieuke 1-4).

Fase 2: Tekster, lesninger, teologier - tekststudier av utvalgte og eksemplariske tekster, sjangre og teologiske hovedlinjer i GT og NT (studieuke 5-12).      

      

Obligatoriske aktiviteter:

Innlevering 1: refleksjonsnotat (min 1000 ord).

Studentene leverer et refleksjonsnotat (min 1000 ord) knyttet til et tema fra fase 1. Faglærerne kunngjør minst to alternative emner (et i GT og et i NT), og studentene skriver om ett av disse emnene.

Innlevering 2: kort skriftlig oppgave (min 500 ord).

Studentene leverer en kort skriftlig oppgave (min 500 ord) om en utvalgt bibelteksts oppbygning og kontekst. Faglærerne kunngjør minst to alternative tekster (en fra GT og en fra NT), og studentene skriver om en av disse tekstene.

Innlevering 3: Utkast til lengere skriftlig oppgave (min 1500 ord).

Studentene leverer et utkast til en skriftlig oppgave (min 1500 ord) om bibelske sjangre og teologier på bakgrunn av lesning og diskusjon av en utvalgt bibeltekst. Oppgaven er knyttet til temaer fra kursets fase 2. Faglærerne kunngjør fire alternative emner (to i GT og to i NT), og studentene skriver om ett av disse emnene.

Det gis individuell tilbakemelding på de tre oppgavene i canvas, med resultatet godkjent eller ikke godkjent, og studentene kan bearbeide innleveringene frem mot eksamen. Det gis dessuten kollektiv tilbakemelding på oppgavene i et særlig oppgaveseminar.

Eksamen

Emnet har mappevurdering.

Mappen skal inneholde:

  • En revidert utgave av innlevering 1 (min 1000 ord). Refleksjonsnotatet må revideres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra faglærerne før endelig innlevering. Innlevering 1 teller 25% av den samlede karakter.
  • En revidert utgave av innlevering 2 (min 500 ord). Den korte skriftlige oppgaven må revideres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra faglærerne før endelig innlevering. Innlevering 2 teller 25% av den samlede karakter.
  • En endelig utgave av innlevering 3 (min 2500 ord). Utkastet til den skriftlige oppgaven må revideres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra faglærerne og oppgaven må skrives ferdig før endelig innlevering. Innlevering 3 teller 50% av den samlede karakter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter