TEOL1100 – Bibelen: Tekster og lesninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bibelen er de kristne kirkenes hellige tekst, og den betraktes også som del av den kulturelle kanon i ulike deler av verden. Gjennom århundrer av resepsjon i kirker og samfunn har bibelens tekster, språk og konsepter blitt del av europeisk dagligspråk og tankeverden. I samfunns-sektorer hvor sekulariseringen langsomt fortrenger kristendommen, blir bibeltekstenes språk, uttrykk og forestillinger ofte værende – gjerne på nye og uventede måter. Et studium av bibeltekster er derfor på mange måter et studium av europeisk kultur, og samtidig er det et studium av de kristne kirkenes grunnlag for lære og liv. 
Disse to perspektivene ligger til grunn for dette emnet, som gir innføring i bibelfag. Emnet tar for seg ulike sjangre i Det gamle og Det nye testamentet og gir en innføring i utvalgte skrifter i hver sjanger (bakgrunn, innhold og betydning). Emnet gir oversikt over teologiske hovedtyper i henholdsvis den hebraiske delen (blant kristne kalt GT) og den greske delen (kjent som NT) av bibellitteraturen. Videre gir emnet en innføring i historiske forhold rundt bibelbøkenes tilblivelse: Det gamle Israels historie samt Jesus og urkristendommens historie. (For resepsjonen av de bibelske tekstene, se emnet TFF1004.)
Moderne kunnskap om de historiske forholdene rundt bibellitteraturen er et produkt av historisk-filologisk bibelforskning som først startet tidlig på 1800-tallet og som dominerte akademisk bibelfortolkning på 1900-tallet (eksegese). En innføring i historisk bibelforskning må derfor også omfatte en hermeneutisk refleksjon om betingelsene for å vite noe om disse tekstene og om målsetningene for den kunnskapsproduksjonen som har pågått og pågår.

Emnet er designet i samspill med TFF1004 – Hellige tekster, og det anbefales at de to studeres som felles grunnlag for videre bibelstudier.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Studentene skal kjenne til den faglige samtalen om bakgrunn, tilblivelse og innhold for utvalgte bøker innenfor Bibelens sjangre. De skal kjenne til teologiske hovedtyper og overgripende problemstillinger i de to delene av Bibelen (GT og NT). 

Ferdigheter:

Studenter skal kjenne innholdet i utvalgte bibelbøker og være i stand til å arbeide selvstendig med å bestemme sjanger for en bibelsk tekst, og på bakgrunn av dette kunne reflektere over tekstenes innhold. De skal kjenne bibelvitenskapelige metoder og kunne redegjøre for hvordan disse er blitt anvendt i møte med utvalgte tekster.

Holdninger:

Studenter skal modne sin kritiske refleksjon omkring de bibelske tekstene og etablere et grunnlag for selvstendig refleksjon over tekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIS2001 – Bibelske tekster

Undervisning

Forelesninger

Fase 1: Oppstart (studieuke 1), bibelkunnskap (studieuke 2 og 3), historisk innføring (studieuke 4 og 5).

Fase 2: Eksegetisk metode og tekststudier (studieuke 6 – 12).      

      

Obligatoriske aktiviteter:

I løpet av studieuke 5 leverer studentene et refleksjonsnotat (min 1000 ord) knyttet til et tema fra fase 1. I løpet av studieuke 8 leverer studentene et essay (min 2500 ord) om eksegetisk metode anvendt på tolkningen av en utvalgt bibeltekst. Faglærerne kunngjør fire alternative emner (to i GT og to i NT), og studentene skriver om ett av disse emnene. Det gis individuell tilbakemelding på oppgaven, med resultatet godkjent eller ikke godkjent, og utvalgte besvarelser gjennomgås i et særlig oppgaveseminar i undervisingsuke 10.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Fire timers skriftlig prøve med tilsyn.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Som norsk bibeloversettelse anbefales Bibelselskapets oversettelse av 2011. Enhver annen utgave fra Bibelselskapet kan også benyttes.

Som svensk oversettelse brukes Bibel 2000, og som danske oversettelse Bibelselskabets oversettelse fra 1992. Godkjente engelske bibeloversettelser: New Revised Standard version, New International Version, New American Bible, King James Version, New King James Version, English Standard Version, World English Bible.

Eventuelt andre utgaver må godkjennes av faglærer i god tid før eksamen.

Ved eksamen er det bare anledning til å bruke standardutgaver av disse biblene, ikke studiebibler.

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter