TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bibelen er de kristne kirkenes hellige tekst, og den betraktes også som del av den kulturelle kanon i ulike deler av verden. Gjennom århundrer av resepsjon i kirker og samfunn har bibelens tekster, språk og konsepter blitt del av europeisk dagligspråk og tankeverden. I samfunnssektorer hvor sekulariseringen langsomt fortrenger kristendommen, blir bibeltekstenes språk, uttrykk og forestillinger ofte værende – gjerne på nye og uventede måter. Et studium av bibeltekster er derfor på mange måter et studium av europeisk kultur, og samtidig er det et studium av de kristne kirkenes grunnlag for lære og liv.

Disse to perspektivene ligger til grunn for dette emnet, som gir innføring i bibelfag, og som især har til hensikt å gi et overblikk over Bibelens ulike litterære sjangre, Bibelens viktigste og mest innflytelsesrike teologier og den historiske bakgrunnen for de bibelske teksters tilblivelse og utvikling.

Tekster og sjangre: Emnet tar for seg ulike litterære sjangre i Det gamle og Det nye testamentet og gir en innføring i utvalgte skrifter og sjangre (bakgrunn, innhold og betydning).

Teologier og lesninger: Emnet gir oversikt over teologiske hovedtyper i henholdsvis den hebraiske delen (blant kristne kalt GT) og den greske delen (kjent som NT) av bibellitteraturen.

Historisk bakgrunn: Videre gir emnet en innføring i historiske forhold rundt bibelbøkenes tilblivelse: En oversikt over Middelhavsområdets historie i perioden fra ca. 600 f.Kr. til ca. 200 e.Kr. med fokus på begivenheter med betydning for endringer og utviklinger i Jahve-religionen, den tidlige jødedommen og den tidlige kristendommen.

Hva lærer du?

Kunnskap
Studentene skal kjenne til den faglige samtalen om bakgrunn, tilblivelse og innhold for utvalgte bøker innenfor Bibelens sjangre. De skal kjenne til teologiske hovedtyper og overgripende problemstillinger i de to delene av Bibelen (GT og NT).

Ferdigheter
Studentene skal kjenne innholdet i utvalgte bibelbøker og være i stand til å arbeide selvstendig med å bestemme sjanger for en bibelsk tekst, og på bakgrunn av dette kunne reflektere over tekstenes innhold og teologi.

Generell kompetanse
Studentene får en forståelse av verdien av kritsk refleksjon omkring de bibelske tekstene og etablere et grunnlag for selvstendig refleksjon over tekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIS2001 – Bibelske tekster (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av ukentlige forelesninger med mulighet for spørsmål og samtale underveis.

Dessuten avvikles en del av undervisningen som kompakt-undervisning på Gran-seminaret.

Undervisning består av tre tematiske faser:

Fase 1: Oppstart og innføring i bibelkunnskap og historisk bakgrunn (studieuke 1-3).

Fase 2: Tekststudie av et utvalgt tema som går på tvers av NT og GT (Gran-seminaret).

Fase 3: Tekster, lesninger, teologier - tekststudier av utvalgte og eksemplariske tekster, sjangre og teologiske hovedlinjer i GT og NT (studieuke 5-11).       

Obligatoriske aktiviteter

Til hver av emnets 11 forelesninger hører et til tre korte arbeidsspørsmål. Arbeidsspørsmålene offentliggjøres hver uke i Canvas av faglærerne. Besvarelsen på arbeidsspørsmålene har et omfang på ca. 300 ord per uke.

Studentene leverer minst 8 skriftlige svar på arbeidsspørsmål i løpet av semesteret (8 x 300 ord). Minimum 8 skriftlige svar på arbeidsspørsmål må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av 20-25 minutters muntlig eksaminasjon.

Ved semesterets begynnelse offentliggjøres en liste med 20 eksamensspørsmål i Canvas. Til eksamen trekker studenten et spørsmål blandt de 20 mulige kjente spørsmål, og eksamineres deretter i dette spørsmålet.

Hjelpemidler

I eksamenslokalet vil der være et eksemplar av Bibelen til rådighet (2011 oversettelsen på norsk). Hvis studenten ønsker en anden Bibelutgave tilgjengelig i eksamenslokalet, må dette avtales på forhånd med faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter