MDID4001 – Matematikkdidaktisk forskning - eleven, matematikken og samfunnet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om matematikkdidaktikk som vitenskapsområde med særlig vekt på matematikk som skolefag, elevers læring og matematikkens og matematikkundervisningens rolle i samfunnet, både historisk og nåtidig.

Du vil få innsikt i forskning på elevenes utvikling av matematisk kompetanse. Eksempel på matematiske temaer knyttet til kompetanseutvikling hos elevene er bevis, matematisk argumentasjon, problemløsing og modellering. Videre vil du utvikle evne til å kritisk vurdere forskningslitteraturen og til å diskutere hvilken relevans forskningen har for undervisning og læring i matematikk.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • matematikkdidaktikk som vitenskapsområde
 • matematikk som skolefag, herunder begrunnelser for å undervise matematikk og matematikkens plass i samfunnet
 • hvordan elevers matematisk kompetanse kan beskrives og forskes på
 • hvilken betydning matematisk argumentasjon, bevis, problemløsing og modellering har for elevenes læring og forståelse av matematikk og forskningsbasert kunnskap om hvordan bruk av digitale verktøy kan integreres i matematikkundervisningen
 • elevers holdninger til matematikk og læring og hvordan det forskes på dette

Ferdigheter til å

 • orientere deg i faglitteratur, analysere og forholde deg kritisk til informasjonskilder og sentrale teorier innenfor det matematikkdidaktiske forskningsfeltet
 • anvende faglitteratur og tidligere erfaringer fra praksisfeltet til å strukturere og formulere faglige resonnementer knyttet til elevers læring i matematikk
 • formulere et forskningsspørsmål som kan diskuteres og besvares ved hjelp av matematikkdidaktisk forskning
 • finne frem til relevant faglitteratur på et selvvalgt og godt avgrenset tema som du ønsker å belyse ut fra et eget forskningsspørsmål
 • kunne relatere det du lærer til matematikkundervisning på trinn 8–13 og kunne gi eksempler på aktuelle problemstillinger ut fra teori og kjennskap til norsk skole

Generell kompetanse til å

 • uttrykke deg muntlig og skriftlig om forskning på elevers læring i matematikk
 • reflektere kritisk over og diskutere faglige, forskningsmessige spørsmål og problemstillinger knyttet til matematikkens plass i skolen, elevers utvikling og læring i matematikk og matematikkdidaktisk forskning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen vil gis i form av forelesninger i tillegg til studentaktive metoder som drøfting av forskningsartikler, framlegg fra selvvalgt eller pensumlitteratur.

Felles pensum på emnet vil bestå av teoretiske og empiriske artikler hentet fra matematikkdidaktisk forskning. For å vise fremveksten av forskningsfeltet vil enkelte sentrale, eldre artikler eller kapitler i håndbøker inkluderes, men hoveddelen av pensum vil være hentet fra forskning de siste ti årene. Omfanget vil være ca. 500 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Den obligatoriske komponenten på kurset er et foredrag. Du vil i løpet av de første ukene av kurset formulere en vitenskapelig problemstilling som er utgangspunkt for foredraget. I tillegg skal du selv finne frem til og legge opp et selvvalgt pensum på 70–100 sider med forskningsartikler som du skal bruke som teorigrunnlag for foredraget, der du med utgangspunkt i den selvvalgte litteraturen besvarer problemstillingen din.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Vurderings-/eksamensformer

Skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen: Godkjent fremlegg og selvvalgt pensum

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk