MDID4002 – Matematikkdidaktisk forskning - lærerkompetanse, undervisning og vurdering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om matematikkdidaktikk og om forskning på matematikk i skole og samfunn. Det legges særlig vekt på teoridanning om eleven, læreren og matematikkundervisning. Du vil lære om forskning knyttet til vurdering av elevers og læreres kompetanse og om sammenhenger mellom syn på matematikk og læring.

Emnet vil bidra til at du utvikler evne til å kritisk vurdere forskningslitteraturen og til å diskutere hvilken relevans forskningen har for undervisning og læring i matematikk. Forskning på samspill mellom matematikk og kultur, om kommunikasjon og språk vies spesiell oppmerksomhet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • matematikkdidaktikk som vitenskapsområde og forskningsfelt
 • hvordan matematikklærerkompetanse kan beskrives og forskes på
 • vurdering i matematikk og om forskning på samspillet mellom holdninger til matematikk, undervisning og læring og hvordan det forskes på dette
 • hvilken rolle språk og kommunikasjon har for matematikkundervisningen og om matematikkundervisning i flerkulturelle klasserom

Ferdigheter til å

 • orientere deg i faglitteratur, analysere og forholde deg kritisk til informasjonskilder og sentrale teorier innenfor det matematikkdidaktiske forskningsfeltet
 • anvende faglitteratur og tidligere erfaringer fra praksisfeltet til å strukturere og formulere faglige resonnementer knyttet til matematikk og samfunn, herunder også om matematikkundervisning i flerkulturelle klasserom
 • vurdere kritisk forskning om undervisning og læring i matematikk og om matematikklærerkompetanse
 • formulere et forskningsspørsmål som kan diskuteres og besvares ved hjelp av matematikkdidaktisk forskning
 • finne frem til relevant faglitteratur på et selvvalgt og godt avgrenset tema og belyse sentrale funn i tidligere forskning med utgangspunkt i et forskningsspørsmål du selv har formulert
 • kunne relatere det du lærer, til matematikkundervisning i ungdomsskolen og videregående skole i Norge

Generell kompetanse til å

 • uttrykke deg muntlig og skriftlig om forskning på matematikk i skole og samfunn
 • reflektere kritisk over og diskutere faglige, forskningsmessige spørsmål og problemstillinger som er sentrale i matematikkdidaktisk forskning
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse i matematikkdidaktikk og sette deg inn i nye temaer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Undervisning

Undervisningen vil gis i form av forelesninger i tillegg til studentaktive metoder som drøfting av forskningsartikler, framlegg fra selvvalgt eller pensumlitteratur.

Den obligatoriske komponenten på kurset er en skriftlig oppgave i form av et essay på 3000–4000 ord. Til essayet skal du utvikle en vitenskapelig problemstilling og legge opp ett selvvalgt pensum på 100–120 sider med teoretiske og empiriske artikler.

Felles pensum vil bestå av teoretiske og empiriske artikler hentet fra matematikkdidaktisk forskning. For å vise fremveksten av forskningsfeltet vil enkelte sentrale, eldre artikler eller kapitler i håndbøker inkluderes, men hoveddelen av pensum vil være hentet fra forskning de siste ti årene. Omfang ca. 500 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen: Skriftlig oppgave (essay)

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Muntlig eksamen

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen: Godkjent skriftlig oppgave

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk