NDID4001 – Muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaget

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en fordypning i teorier og empirisk forskning om muntlige og skriftlige ferdigheter i skolen generelt og i norskfaget spesielt, og om ulike metoder for å utvikle slike ferdigheter hos elever.

Du får innsikt i temaer som literacy, praktisk retorikk, forholdet mellom muntlig og skriftlig språkbruk, eksplisitt sjangerundervisning og vurdering av elevers muntlige og skriftlige ferdigheter.

I emnet får du også øvelse i å lese, diskutere og kritisere norsk og internasjonal forskningslitteratur om muntlige og skriftlige ferdigheter og i å vurdere denne forskningens relevans for norsklæreres undervisningspraksis.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • forskning om muntlige og skriftlige ferdigheter i klasserommet
 • sjangerteori og utviklingen av tekstbegrepet i norsk skole
 • vurdering og veiledning av elever i arbeidet med å utvikle norskfaglige muntlige og skriftlige ferdigheter
 • ulike metoder innenfor opplæring i muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaglig sammenheng
 • forskningsfeltet literacy

Ferdigheter til å

 • lese og forstå vitenskapelig litteratur innenfor feltet
 • drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap
 • analysere elevers muntlige og/eller skriftlige tekster
 • drøfte praktiske undervisningsrelaterte problemstillinger i lys av forskning

Generell kompetanse til å

 • forholde deg kritisk til og drøfte holdbarheten til forskningsresultater
 • se sammenhenger mellom forskning og undervisningspraksis

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Det gis 28 timer seminarundervisning fordelt ut over semesteret.

Det legges stor vekt på studentaktive læringsformer, slik som diskusjon av faglige problemstillinger i mindre grupper og i plenum, presentasjon av faglige temaer og praktiske øvelser i vurdering av elevtekster.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Underveis i semesteret skal du levere en individuell skriftlig oppgave på 1500–2000 ord. Tema for oppgaven og frist oppgis på semestersiden etter semesterstart.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

Muntlig eksamen på 30 minutter. Det gis 30 minutter forberedelsestid, der du skal forberede et svar på en oppgitt problemstilling. Alle hjelpemidler er tilgjengelige i forberedelsestiden, og under eksaminasjonen kan du ha med notatark. Eksaminasjonen vil ta utgangspunkt i den oppgitte problemstillingen, men den vil også berøre andre faglige temaer i emnet.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Den individuelle skriftlige oppgaven må være levert og godkjent før du kan avlegge muntlig eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tilgjengelige i forberedelsestiden, og under eksaminasjonen kan du ha med notatark.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk