Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en fordypning i teorier og empirisk forskning om arbeid med tekster i norskfaget. Du får innsikt i temaer som hvordan skjønnlitteratur, saktekster og sammensatte tekster leses og forstås, hvordan barn og unge utvikler ulike lesemåter, hva slags tekster som blir brukt i skolen, og hva slags tekstpraksiser ulike vurderingsformer legger opp til. I emnet får du også øvelse i å lese, diskutere og kritisere norsk og internasjonal forskningslitteratur om tekstarbeid i skolen og i å vurdere denne forskningens relevans for norsklæreres undervisningspraksis.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:
Kunnskaper om

  • teorier om resepsjon og ulike lesemåter, bl.a. fiktiv lesing og kritisk lesing
  • hvordan elever leser, analyserer og tolker sakprosa, skjønnlitteratur og sammensatte tekster i norskfaget
  • hvilke tekster som leses i norskfaget
  • hvordan ulike vurderingsformer i norskfaget legger opp til ulike lesemåter

Ferdigheter til å

  • lese og forstå teoretisk litteratur innenfor feltet
  • lese og forstå forsking innenfor feltet
  • drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap
  • analysere norskfaglige klasseromspraksiser

Generell kompetanse til å

  • forholde deg kritisk til og drøfte holdbarheten og relevansen til forskningsresultater
  • se sammenhenger mellom forskning og undervisningspraksis

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning fordelt ut over hele semesteret. Det legges stor vekt på studentaktive læringsformer, slik som diskusjon av faglige problemstillinger i mindre grupper og i plenum, presentasjon av faglige temaer og praktiske øvelser i analyser av klasseromssamtaler.

Underveis i semesteret skal du gjennomføre en obligatorisk skriftlig oppgave. Oppgaven blir oppgitt på semestersiden etter semesterstart. Oppgaven må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisning er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Eksamen

Skriftlig tre-dagers hjemmeeksamen på 3000–4000 ord.

Den individuelle skriftlige oppgaven må være levert og godkjent før du kan avlegge eksamen.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk