PPU3620T – Vurdering og tilpasset opplæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studieløpet forener pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i et integrert temabasert og profesjonsrettet læringsløp.

Emnet er strukturert i to temaområder

 • Vurdering
 • Tilpasset opplæring

Emnet bidrar til utviklingen av din teoretiske og praktiske forståelse av tilpasset opplæring og vurdering, i form av differensiert undervisning og vurdering for og av læring. Dette inkluderer innsikt i ulike vurderings- og differensieringsformer i de enkelte fag.

Du får kunnskap om hvordan du kan identifisere og iverksette tiltak for å møte elevers særskilte behov og utfordringer knyttet til læring, mangfold, atferd og helse.

Gjennom opplæring i forskningsmetode for lærerstudenter får du verktøy du kan bruke til å studere, analysere og videreutvikle egen profesjonsutøvelse i forbindelse med praksis.

Praksis er progresjonsbasert, veiledet og vurdert, og skal gjøre det mulig for deg å forstå, reflektere over og handle i tråd med krav til den profesjonelle lærer. Praksis inngår som en integrert komponent i emnet og legger grunnlag for ditt arbeid med oppgaver underveis i studiet.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • vurderingsteori, ulike vurderingspraksiser og utfordringer knyttet til vurdering for læring i matematikk og naturfagene
 • inkludering, tilpasset opplæring og differensiert undervisning i realfagene for å kunne ivareta alle elever
 • lærerens profesjonelle yrkesutøvelse og yrkesetikk
 • flerfaglig samarbeid og hvordan undervisning i realfagene kan tilrettelegges for elever på ulike studieprogram
 • metoder for å utforske og utvikle egen profesjonelle yrkesutøvelse

Ferdigheter til å

 • beskrive kjennetegn på kompetanse i matematikk og naturfagene, vurdere og dokumentere elevers læring
 • gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • anvende IKT for å fremme god læring og vurderingspraksis i fag
 • bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i matematikk og naturfagene og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • identifisere og iverksette tiltak for å møte elevers særskilte behov, herunder å kunne identifisere tegn på vold og seksuelle overgrep
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning, samt begrunne handlingsvalg i lys av pedagogisk og matematikk- og naturfagsdidaktisk teori
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant FoU-prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse til å

 • inneha en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse i realfag og som realfagslærer og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • samarbeide med aktører som er relevante for profesjonsutøvelsen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway. Det er ikke mulig å gjennomføre emnet med redusert studieprogresjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Godkjent praksis i PPU3610T – Undervisning, klasseledelse og læring.

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse

 

Undervisning

Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger og seminargrupper.

Undervisningen i seminarene vektlegger studentaktive læringsformer som veksler mellom studentinnslag, diskusjoner, case- arbeid, oppgaver og øvelser.

Praksisopplæringen gjennomføres ved skolen der studenten blir tilsatt av i Utdanningsetaten i Oslo. Studenten vil i tillegg få praksiserfaring fra andre skoleslag: Besøk på annen skole enn sin egen, både videregående og ungdomsskole, organisert av Utdanningsetaten i Oslo. For mer informasjon, se retningslinjer for praksis.

Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltakelse i undervisning
 • Innlevering av arbeidskrav til eksamen del 2: FoU-oppgave

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav til godkjenning.

Gjennomførte og godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige innenfor den samme studieordningen og i maksimalt fem år.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Adgang til undervisning

Emnet krever opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway

Eksamen

Eksamen består av tre deler:

 1. Praksis
 2. FoU-oppgave i pedagogikk og sekundærfag (fag B).
 3. 48-timers hjemmeeksamen i pedagogikk og primærfag (fag A).

Studenter som har opptak til kun ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), avlegger både eksamen del 2 og del 3 i sitt fagdidaktiske fag. Til eksamen del 2: FoU- oppgave, skal ettfagsstudenter legge opp et tilleggspensum i fagdidaktikk på 350–375 sider i samråd med faglærer.

Kandidatene skal ha praksisbesøk fra ILS. Disse besøkene skal legge grunnlag for sluttvurdering av kandidatenes lærerdyktighet sammen med vurdering fra intern mentor og påhører ved skolen. Praksis er første eksamensdel i PPU3620T og vurderes til bestått/ikke bestått.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav for godkjenning.

Ved for mye fravær må studiet avbrytes og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av krav for deltakelse i undervisningen.

Sensurering

 • Alle eksamensdelene må bestås for å bestå emnet.
 • Det gis en samlet karakter for emnet. Eksamensdel 2 vektes med 60 prosent, og eksamensdel 3 vektes med 40 prosent.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Det benyttes karaktersystemet Bestått/Ikke- bestått for eksamensdel 1, og karaktersystemet A-F for eksamensdel 2 og 3.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Dersom man kun avlegger deler av eksamen i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Dersom studenten ikke består praksis, kan praksisperioden bare gjennomføres én gang til.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres jevnlig etter UiOs kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk