UTLED4223 – Globalisering og medborgerskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, se våre gjeldende emner for master i utdanningsledelse her.

 

Emnet trekker veksler på nasjonal og internasjonal utdanningsforskning og drøfter konsekvenser av samfunnsendringer for skolen som organisasjon. Dannelse og medborgerskap forstås i lys av et fortids- og framtidsperspektiv. Utdanningspolitiske tekster tas opp til debatt og analyseres i lys av teori om trender og kvalitetsutvikling. Ledelsesutfordringer i det multikulturelle samfunnet blir tematisert. Begreper om likhet og likeverdighet i utdanning drøftes i lys av utfordringer i en global utdanningskontekst.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper

Du

 • har innsikt i hvilke konsekvenser globalisering skaper for skole og utdanningssamfunn
 • forstår muligheter og utfordringer ved ulike styringsmodeller
 • forstår muligheter og utfordringer ved å lede en flerkulturell skole
 • forstår danning og medborgerskap i lys av et fortids- og fremtidsperspektiv
 • forstår dynamikker og spenninger mellom ekstern og intern ansvarliggjøring

Ferdigheter

Du

 • kan lese, forstå og analysere dokumenter, faglitteratur og andre tekster
 • kan analysere og anvende data for å utvikle organisasjonen videre
 • kan formulere relevante problemstillinger og anvende teori og forskning i analyse av egen arbeidshverdag
 • kan anvende ulike perspektiver i fortolkning av utdanningspolitiske mål og kunnskapskrav
 • kan formulere seg muntlig og skriftlig innenfor en akademisk sjanger

Generelle kompetanser

Du

 • kan utøve skjønnsmessige overveielser og bruke kunnskap på en kritisk og selvstendig måte
 • kan delta i dialoger om profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati med aktører i utdannings og samfunnsliv
 • kan anvende evalueringsresultater på en strategisk måte for å utvikle organisasjonen

Opptak og adgangsregulering

For å få plass på dette emnet må du være tatt opp på Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne ta eksamen i emnet må studenten ha bestått UTLED4111/UTLED4111B eller tilsvarende emne som er godkjent etter individuell søknad.

Overlappende emner

Emnet kan etter individuell søknad byttes ut med et emne gjennomført ved et universitet/college i Norge eller i utlandet. Omfang og innhold må være på tilsvarende nivå.

Undervisning

Undervisningen består av seminarer, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper. Emnet forutsetter at du deltar på fellessamlinger og i grupper.

Det kreves at du skal arbeide med studiekrav der teori knyttes til praksiseksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass.  Du må også gjennomføre IKT-basert arbeid.

Det tilbys nettbasert og muntlig veiledning.

Studielitteratur (pensum) utgjør ca. 700 sider. Oppdatert liste over studielitteratur legges ut på semestersiden.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75 % frammøte på samlinger
 • ett obligatorisk arbeidskrav

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Individuell fagoppgave: Omfang ca. 3000 ord.

For å gå opp til eksamen må du ha godkjent alle obligatoriske aktiviteter. 

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Undervisning på engelsk og øvrige skandinaviske språk kan forekomme.