UTLED4223 – Globalisering og medborgerskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet trekker veksler på nasjonal og internasjonal utdanningsforskning og drøfter konsekvenser av samfunnsendringer for skolen som organisasjon. Dannelse og medborgerskap forstås i lys av et fortids- og framtidsperspektiv. Utdanningspolitiske tekster tas opp til debatt og analyseres i lys av teori om trender og kvalitetsutvikling. Ledelsesutfordringer i det multikulturelle samfunnet blir tematisert. Begreper om likhet og likeverdighet i utdanning drøftes i lys av utfordringer i en global utdanningskontekst.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper

Du

 • har innsikt i hvilke konsekvenser globalisering skaper for skole og utdanningssamfunn
 • forstår muligheter og utfordringer ved ulike styringsmodeller
 • forstår muligheter og utfordringer ved å lede en flerkulturell skole
 • forstår danning og medborgerskap i lys av et fortids- og fremtidsperspektiv
 • forstår dynamikker og spenninger mellom ekstern og intern ansvarliggjøring

Ferdigheter

Du

 • kan lese, forstå og analysere dokumenter, faglitteratur og andre tekster
 • kan analysere og anvende data for å utvikle organisasjonen videre
 • kan formulere relevante problemstillinger og anvende teori og forskning i analyse av egen arbeidshverdag
 • kan anvende ulike perspektiver i fortolkning av utdanningspolitiske mål og kunnskapskrav
 • kan formulere seg muntlig og skriftlig innenfor en akademisk sjanger

Generelle kompetanser

Du

 • kan utøve skjønnsmessige overveielser og bruke kunnskap på en kritisk og selvstendig måte
 • kan delta i dialoger om profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati med aktører i utdannings og samfunnsliv
 • kan anvende evalueringsresultater på en strategisk måte for å utvikle organisasjonen

Opptak og adgangsregulering

For å få plass på dette emnet må du være tatt opp på Masterprogrammet i utdanningsledelse og ha relevant utdanning som tilsvarer deler av UTLED4220 – Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati fra før.

Du må søke om godkjenning av din tidligere utdanning samtidig med at du søker opptak til programmet. Instituttet vil på bakgrunn av denne søknaden avgjøre om du kan ta dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne ta eksamen i emnet må emnene du har fått godkjent tilsvare deler av UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning eller UTLED4111B – Rektorutdanningen 

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av seminarer, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper. Emnet forutsetter at du deltar på fellessamlinger og i grupper.

Det kreves at du skal arbeide med studiekrav der teori knyttes til praksiseksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass.  Du må også gjennomføre IKT-basert arbeid.

Det tilbys nettbasert og muntlig veiledning.

Studielitteratur (pensum) utgjør ca. 700 sider. Oppdatert liste over studielitteratur legges ut på semestersiden.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75 % frammøte på samlinger
 • ett obligatorisk arbeidskrav

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Individuell fagoppgave: Omfang ca. 3000 ord.  Kan også gjennomføres i gruppe: omfang ca. 3500 ord
 • Ett individuelt refleksjonsnotat

For å gå opp til eksamen må du ha fullført det obligatoriske arbeidskravet

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk