Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i samfunnets forventninger til ledelse av utdanning. Det bygger på klassiske og nyere tekster om ledelse, profesjon og organisasjon som kan belyse tidstypiske problemstillinger innen utdanningssektoren. Det legges vekt på å utforske spenninger og dynamikker som kan oppstå i institusjonelt arbeid når initiativer fra nasjonale og lokale myndigheter skal omsettes til praksis.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskap

Du

 • har kunnskap om samfunnsmandatet og de forventninger som stilles til aktører innen utdanning
 • har innsikt i hvordan nye lærer- og lederroller kan endre makt- og tillitsrelasjoner
 • har kunnskap om utvikling av profesjonell identitet
 • har innsikt i ledelse av kunnskapsarbeid innen utdanning
 • har innsikt i hvordan styringsinitiativ initieres, oversettes og omsettes gjennom institusjonelt arbeid
 • har kunnskap om profesjonelt arbeid på tvers av virksomheter
 • har innsikt i innovativt arbeid i en lokal og global kontekst

Ferdigheter

Du

 • kan redegjøre for samfunnsmandatet slik det kommer til uttrykk i styringsdokumenter
 • kan analysere klassiske og nyere tekster som tematiserer ledelse, profesjon og organisasjon og identifisere ulike kunnskapstradisjoner
 • kan formulere relevante problemstillinger og anvende teori og forskning i analyse av caser
 • kan bidra i faglige diskusjoner og kommunisere i det offentlige rom
 • kan formulere deg muntlig og skriftlig innenfor en akademisk sjanger

Generell kompetanse

Du

 • kan delta i dialoger om ulike aspekter ved ledelse, profesjon og organisasjon i utdannings- og samfunnsliv
 • kan utøve skjønnsmessige overveielser og bruke kunnskap på en kritisk og selvstendig måte
 • kan lede institusjonelt arbeid

Opptak og adgangsregulering

For å få plass på dette emnet må du være tatt opp på Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Emnet vil ikke bli gjennomført ved færre enn 10 kvalifiserte søkere.

Det er ikke mulig å ta emnet som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i dette emnet må kandidaten ha bestått eksamen i UTLED4111/UTLED4111B/VEIL4000B,VEIL4001B eller VEIL4002B eller ha tilsvarende emne som er godkjent etter individuell søknad.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av seminarer, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper. Emnet forutsetter at du deltar på fellessamlinger og i grupper. Det kreves at du skal arbeide med arbeidskrav der teori knyttes til praksiseksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass. Du må også gjennomføre IKT-basert arbeid.

Det tilbys nettbasert og muntlig veiledning. 

Studielitteratur utgjør ca. 1000 sider. Oppdatert liste over studielitteratur legges ut på semestersiden.

Obligatoriske aktiviteter:

 • 75 % frammøte på samlinger.
 • Skriftlig fagoppgave i gruppe med muntlig presentasjon
 • Skriftlig kronikk/blogg oppgave i par
 • Individuell skriftlig fagoppgave

Eksamen

Individuell fagoppgave knyttet til praksiscase. Omfang ca. 2500-3000 ord.

For å gå opp til eksamen må du tilfredsstille kravet til 75% frammøte og ha fullført alle obligatoriske aktiviteter, inkludert godkjenning av arbeidskrav.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tilltatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UVstudentinformasjon.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evaluering gjøres i form av referansegruppemøter eller tilsvarende som holdes en til to ganger i semesteret og sluttevaluering i form av et elektronisk spørreskjema. To sensorer ved eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Deltid

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisning på øvrige skandinaviske språk, samt engelsk kan forekomme.