UTLED4222 – Kvalitet og organisasjonsutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, se våre gjeldende emner for master i utdanningsledelse her.

 

Emnet gir innsikt i historiske og kulturelle betingelser for skole- og organisasjonsutvikling. Ledelsespraksis drøftes i lys av krav og forventninger til omstilling og fornyelse og til samarbeid med andre profesjoner. Nye evalueringsformer drøftes i lys av utdanningsteori og praksis i skolen med sikte på utvikling og endring.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskap

Du:

 • har innsikt i begreper og teoretiske perspektiver på ledelse, kvalitet og organisasjonsutvikling
 • har kunnskap om hvor læring skjer både i og på tvers av organisasjoner
 • har innsikt i ulike beslutningsteorier og forstår betydningen av å kunne variere fortolkningsrammer
 • forstår dynamikker og spenninger i ulike kunnskapskulturer
 • har kunnskap om ledelse i teknologirike omgivelser

Ferdigheter

Du:

 • kan lese, forstå og analysere dokumenter, faglitteratur og andre tekster
 • kan formulere relevante problemstillinger i analyse av praksis og erfaring fra egen arbeidshverdag
 • kan lede og evaluere endrings- og læringsprosesser i egen organisasjon
 • kan kommunisere og markedsføre organisasjonens prioriteringer utad
 • kan formulere seg muntlig og skriftlig innenfor en akademisk sjanger

Generell kompetanse

Du:

 • kan utøve skjønnsmessige overveielser og bruke kunnskap på en kritisk og selvstendig måte
 • kan delta i dialoger om profesjonalitet og organisasjonsutvikling med aktører i utdannings- og samfunnsliv
 • kan lede faglig endrings- og utviklingsarbeid

Opptak og adgangsregulering

For å få plass på dette emnet må du være tatt opp på Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne ta eksamen i emnet må emnene du har fått godkjent tilsvare deler av UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning eller UTLED4111B – Rektorutdanningen eller tatt de 3 VEIL-emnene: VEIL4005 – Veiledning i skolen (nedlagt)/VEIL4015 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen (nedlagt) / VEIL4020 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 2 (nedlagt) eller VEIL4010 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 (nedlagt) / VEIL4011 / VEIL4012 eller tilsvarende emner som er godkjent etter individuell søknad. 

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av seminarer, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper. Emnet forutsetter at du deltar på fellessamlinger og i grupper.

Det kreves at du skal arbeide med arbeidskrav der teori knyttes til praksiseksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass.  Du må også gjennomføre IKT-basert arbeid.

Det tilbys nettbasert og muntlig veiledning.

Studielitteratur (pensum) utgjør ca. 700 sider. Oppdatert liste over studielitteratur legges ut på semestersiden.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75 % frammøte på samlinger
 • ett obligatorisk arbeidskrav

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell fagoppgave
Omfang: ca. 2400 ord

For å kunne gå opp til eksamen må de to obligatoriske aktivitetene være fullført.

Hjelpemidler

Det er ingen begrensninger på hjelpemidler.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisning på engelsk og øvrige skandinaviske språk kan forekomme.