Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler veiledning av lærerstudenter, nyutdannede lærere og kollegagrupper i skolen. Emnet gir en innføring i veilederroller, strategier og metoder i veiledning. Det legges vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy til bruk i veiledning. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper

Du

 • har kunnskap om lærerprofesjonens kvalifisering, læring, utvikling og etiske og didaktiske utfordringer og dilemma knyttet til arbeidet som lærer i skolen
 • har kunnskap om faglige, etiske og pedagogiske prinsipper og perspektiver på veilederrollen.
 • har kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, kollektive lærings- og utviklingsprosesser, kommunikasjon og relasjonsbygging.
 • har kunnskap om digitale verktøy for veiledning og profesjonell utvikling

Ferdigheter

Du

 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning og profesjonsutøvelse for å utøve, analysere og kritisk reflektere over veiledning i utdanning og yrke.
 • kan anvende digitale verktøy i veiledning.

 

Generell kompetanse

Du

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk analysere og evaluere veiledningsprosesser.
 • kan utøve skjønnsmessige overveielser på en kritisk og selvstendig måte, med utgangspunkt i nyere profesjonsforskning, profesjonsteori og profesjonskunnskap.
 • kan utøve etisk dømmekraft i møte med faglige og praktiske problemstillinger.
 • kan planlegge og kritisk vurdere bruk av digitale verktøy i veiledning.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Kompetanse for kvalitet – videreutdanning i veiledning for lærere (30 studiepoeng).

Søkere rangeres av Utdanningsdirektoratet i tråd med retningslinjer for Kompetanse for kvalitet og oversendes ILS.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • GSK (generell studiekompetanse)
 • Grunnutdanning av minst tre års varighet fra høgskole eller universitet tilsvarende en bachelor eller cand.mag. grad
 • Utdanningen må inkludere fullført lærer-/lektorutdanning fra høgskole eller universitet, pedagogisk seminar eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU

Anbefalte forkunnskaper

 • Minst tre års relevant praksis (100%) som lærer i skolen etter endt utdanning

Overlappende emner

Faglig overlapp med kombinasjonen av VEIL4005 / VEIL4005b  (5 studiepoeng) og VEIL4015 (10 studiepoeng).  Totalt 15 studiepoeng

 

Undervisning

Undervisningen er samlings- og nettbasert og går over ett semester, i alt tre samlinger à to dager. Studentene organiseres i grupper. Arbeid mellom samlingene er en integrert del av studiet, skal dokumenteres på læringsplattformen og danner utgangspunkt for systematisk arbeid på samlingene.

Obligatoriske forhold i undervisningen:

 • Deltakelse på samlingene (80% frammøte)
 • To arbeidskrav

Se semestersiden for mer informasjon

Adgang til undervisning

Kun studenter som er tildelt plass på emnet har tilgang til undervisningsaktivitetene på emnet

Eksamen

Fagoppgave (hjemmeeksamen)

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet  inngår i Kompetanse for kvalitet – videreutdanning i veiledning for lærere (30 studiepoeng). VEIL400B må være bestått for å gå videre til VEIL4001B, eller VEIL4002B.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk