VEIL4015 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp sentrale tema for veiledningsfeltet i skolen:

 • Profesjonell utvikling i læreryrket
 • Utviklingsarbeid i skolen
 • Veiledningstradisjoner, begreper og modeller
 • Veiledningsstrategier
 • Program for veiledning
 • Etikk og maktstrukturer i profesjonell veiledning
 • Didaktisk kunnskap i veiledningssituasjoner med særlig vekt på klasseledelse og vurdering

Temaene aktualiseres ved hjelp av ulike metoder og verktøy for utvikling av egen profesjonsutøvelse og veiledningspraksis. Emnet baseres på forkunnskaper fra VEIL4005 – Veiledning i skolen (nedlagt) eller tilsvarende emner.

Hva lærer du?

Studentene skal få kunnskaper om

 • veiledning som profesjonsutøvelse
 • skolen som lærende organisasjon
 • læringsledelse i teori og praksis
 • FoU-arbeid i skolen
 • sentrale veiledningsmodeller

Studentene skal få ferdigheter slik at de kan

 • analysere og forstå rammer for veiledning
 • drøfte og reflektere over ulike sider ved lærer- og veiledningsarbeidet og læreres profesjonelle utvikling
 • observere, analysere, medvirke og reflektere over veiledning av lærerstudenter, nyutdannede og kollegaer
 • anvende samtaleferdigheter og vurdere veiledning som strategi i lærings- og utviklingsprosesser
 • drøfte ledelse av læringsarbeid i ulike praksissituasjoner i skolen
 • utvikle og vurdere et veiledningsprogram for lærerstudenter og nyutdannede lærere

Studentene skal få generell kompetanse til å kunne

 • handle ut ifra etisk bevissthet i profesjonelle veiledningsforhold
 • veilede lærerstudenter og nyutdannede lærere
 • reflektere over og videreutvikle egen kompetanse og identitet som veileder i lærerprofesjonen

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for emnet er skoleledere og lærere i skolen som skal veilede lærerstudenter, nyutdannede lærere eller andre aktører i skolen.

Søkere må dokumentere følgende:

 • GSK (generell studiekompetanse)
 • Grunnutdanning av minst 3 års varighet fra høgskole eller universitet tilsvarende en bachelor eller cand.mag. grad
 • Utdanningen må inkludere fullført lærer-/lektorutdanning fra høgskole eller universitet, pedagogisk seminar eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Minst 3 års relevant praksis (100%) som lærer i skolen etter endt utdanning

I spesielle tilfeller kan det søkes om unntak fra kravet om tre års lærerpraksis. Søknad om unntak må begrunnes.

Hvordan søke på emnet?

Søknadsfrist 15. april/1. november. Du søker elektronisk via SøknadsWeb.

Rangeringsregler

Emnet har kapasitet til 50 studenter. Dersom det er flere søkere enn studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av følgende rangeringsregler: 

 • Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis.
 • Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor.

Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil søkerne bli rangert etter en totalvurdering, hvor det blant annet blir lagt vekt på at flest mulig skoler skal være representert på studiet og om skolen man er tilsatt ved er en av ILS’ partnerskoler.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fullført og bestått veiledningsemne fra UiO på minst 5 studiepoeng må dokumenteres: VEIL4005 – Veiledning i skolen (nedlagt), VEIL4011, VEIL4012, VEIL8010, VEIL8020 eller VEIL8030.

Utdanning i veiledning fra annet studiested på minimum 5 studiepoeng vurderes individuelt.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet er et deltidsstudium organisert med samlinger på dagtid. Undervisningen gjennomføres som forelesninger, seminar, gruppearbeid og caseøvelser med et omfang på inntil 30 undervisningstimer.  I tillegg vil det være noe nettbasert undervisning som inkluderer skriftlige innleveringer og respons til medstudenter på læringsplattformen.

I undervisningen forventes det at studentene deltar i gruppeaktiviteter med veiledningsøvelser, ferdighetstrening og rollespill.
 

Obligatoriske komponenter

Følgende obligatoriske komponenter må være gjennomført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk undervisning. Det kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse
 • Utvikling av veiledningsprogram

Gjennomførte og godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige innenfor den samme studieordningen og i maksimalt fem år.
 

Rammer for pensum/studielitteratur
Ca. 700 sider.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 • Individuell oppgave basert på eget utviklingsprosjekt. 2000-2500 ord
 • Muntlig gruppeeksamen

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Den individuelle oppgaven vurderes med karaktersystemet A-F.

Det gis individuell vurdering på gruppeeksamen muntlig, med karaktersystemet Bestått/Ikke bestått.

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet. Den samlede karakteren i emnet tilsvarer karakteren på den individuelle oppgaven.

Begrunnelse og klage

Du får begrunnelse for karakteren din i Inspera.

Klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Avlegges kun én eksamensdel i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk