VEIL4020 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp følgende emner:

 • Lærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag:
  Profesjoner og kunnskap, læreres kunnskap, teori/praksis, kunnskap i veiledning/mentoring
 • Lærerarbeidet: klasserommet:
  Ny i klasserommet, faser i læreres utvikling, klasseromsforskning, metoder for egen og andres utvikling som lærer (aksjonsforskning), fag- og fagdidaktikk i veiledning/mentoring
 • Lærerarbeidet: Kollegaene og organisasjonen
 • Veileder- og mentorarbeidet: Roller og relasjoner

Hva lærer du?

Studentene skal få kunnskaper om

 • relevant forskning om veiledning og lærerarbeid
 • profesjonsbegrepet og profesjonell utvikling i skolen
 • veiledning i ulike kontekster i skole og utdanning
 • aksjonslæring som metode i en lærende skole
 • etiske perspektiver på relasjoner i skolen

Studentene skal få ferdigheter slik at de kan

 • beskrive og analysere egen og andres praksis som veileder og mentor
 • bruke kunnskap om veiledningsmetoder og -tradisjoner til å reflektere over og utvikle egne ferdigheter som veileder og mentor
 • vurdere etiske aspekter ved veileder- og mentorrollen
 • kritisk vurdere og bidra til utvikling av lærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag og veileders og mentors roller i en lærende skole

Studentene skal få generell kompetanse til å kunne

 • utføre forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) på egenhånd og i samarbeid med kollegaer
 • bidra til profesjonell utvikling hos lærerstudenter og kollegaer
 • utføre veiledning på veiledning
 • handle ut ifra etisk bevissthet i profesjonelle veiledningsforhold
 • kommunisere om lærerprofesjonens faglige problemstillinger og praktiske utfordringer til ulike aktører

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for emnet er skoleledere og lærere i skolen som skal veilede lærerstudenter, nyutdannede lærere eller andre aktører i skolen.

Søkere må dokumentere følgende:

 • GSK (generell studiekompetanse)
 • Grunnutdanning av minst 3 års varighet fra høgskole eller universitet tilsvarende en bachelor eller cand.mag. grad
 • Utdanningen må inkludere fullført lærer-/lektorutdanning fra høgskole eller universitet, pedagogisk seminar eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Minst 3 års relevant praksis (100%) som lærer i skolen etter endt utdanning

I spesielle tilfeller kan det søkes om unntak fra kravet om tre års lærerpraksis. Søknad om unntak må begrunnes.

Hvordan søke på emnet?

Du søker elektronisk via SøknadsWeb. Søknadsfrist: 1. november

Rangeringsregler

Emnet har kapasitet til 50 studenter. Dersom det er flere søkere enn studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av følgende rangeringsregler: 

 • Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis.
 • Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor.

Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil søkerne bli rangert etter en totalvurdering, hvor det blant annet blir lagt vekt på at flest mulig skoler skal være representert på studiet og om skolen man er tilsatt ved er en av ILS’ partnerskoler.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått 15 studiepoeng med en av følgende kombinasjoner:

Utdanning i veiledning fra annet studiested på minimum 15 stp. vurderes individuelt.

Undervisning

Emnets organisering

 • Deltid
 • Samlinger på dagtid, samt noen kvelder
 • Deltakelse på emnets elektroniske læringsplattform It's Learning (ITL)

Undervisning og læringsformer

 • Forelesninger
 • Seminar og gruppearbeid
 • Caseøvelser og ferdighetstrening
 • Observasjon av veiledning
 • Øvelser og undersøkelser i praksis
 • Studentpresentasjon av eget arbeid og studielitteratur
 • Oppgaveinnlevering på læringsplattform

Rammer for pensum/litteraturliste: Ca 1000 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltakelse på samlingene
 • Innlevering av fagoppgave individuell
 • Innlevering av fagoppgave gruppe/par

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse. De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 • Individuell oppgave
 • Muntlig gruppeeksamen

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Den individuelle oppgaven vurderes med karaktersystemet A-F.

Det gis individuell vurdering på gruppeeksamen muntlig, med karaktersystemet Bestått/Ikke bestått.

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet. Den samlede karakteren i emnet tilsvarer karakteren på den individuelle oppgaven.

Begrunnelse og klage

Du får begrunnelse for karakteren din i Inspera.

Klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Avlegges kun én eksamensdel i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres jevnlig etter UiOs kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk