Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2021:  Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i pedagogisk vitenskap som systematisk virksomhet og hvordan kvalitative og kvantitative metoder bidrar til å frambringe troverdig og pålitelig utdanningsforskning.

Emnet gir deg også et godt grunnlag for å tenke kritisk omkring den kunnskap som ligger til grunn for pedagogisk virksomhet.

I dette emnet får du en innføring i bruk av spørreskjema og intervju som metoder og forskningsteknikker.

Tema som blir gjennomgått er

 • hvordan du kan lage et forskningsdesign, og hvilke problemstillinger ulike design er egnet til å besvare.
 • hva som gjør forskning troverdig og pålitelig.
 • forskjeller mellom ulike typer av forklaringer og slutninger samt hvilke metoder som er egnet for å forstå eller forklare ulike typer av pedagogiske fenomener.
 • hvilken rolle pedagogisk forskning kan og bør spille i samfunnet, for eksempel med hensyn til hvordan vi organiserer utdanningsvirksomhet eller tilrettelegger for læring i skole og arbeidsliv.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter fullført emne skal du ha

 • tilegnet deg kunnskaper om sammenhengen mellom forskningsproblem og forskningsdesign
 • utviklet kunnskap om hvordan vitenskapelige funn sammenfattes språklig, numerisk og grafisk, og hvordan dette kan brukes til å besvare problemstillinger
 • tilegnet deg kunnskaper om forskjellen mellom systematiske og tilfeldige hendelser
 • tilegnet deg kunnskaper om vitenskapelig argumentasjon, slutninger, forklaringer samt en kritisk tilnærming til forskningens sannhetspretensjoner

Ferdigheter

Etter fullført emne skal du kunne

 • lage et enkelt forskningsdesign for å svare på et problem
 • designe og bruke et forskningsinstrument slik som intervju eller survey
 • tolke og analysere kvalitative og kvantitative data
 • analysere argumentasjonen i vitenskapelige tekster

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal du ha utviklet

 • en grunnleggende forståelse av vitenskapelig tenkemåte
 • kompetanse i å vurdere kunnskapsgrunnlaget for pedagogisk virksomhet
 • kompetanse i å vurdere argumenters troverdighet og gyldighet
 • kompetanse i systematisk utforskning av pedagogiske fenomener

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Pensum på emnet er på ca. 750 sider.

Obligatoriske aktiviteter

Emnet har 3 obligatoriske aktiviteter. De obligatoriske aktivitetene skal gjennomføres i seminarer. For å kunne bestå den obligatoriske aktiviteten må du delta i seminar.

Frister og retningslinjer for oppgavene blir gitt ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne ta eksamen.

Fullførte obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år (medregnet det semesteret de ble gjennomført).

Adgang til undervisning

Undervisning som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminargruppene er forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager.

Besvarelsen skal være på 5-7 sider (Times new roman pkt 12, linjeavstand 1,5).

Eksamensoppgaven bygger på de obligatoriske aktivitetene. Alle obligatoriske oppgaver må være fullført før du kan ta eksamen.

 

Eksamensbesvarelsen sensureres av en kommisjon som består av to sensorer

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk