Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet bygger på PED1010 Metode 1 og gir en videre innføring i pedagogisk vitenskap som systematisk virksomhet og hvordan kvalitative og kvantitative metoder bidrar til å frambringe troverdig og pålitelig utdanningsforskning.

Emnet skal bidra til at du videreutvikler din evne til å tenke kritisk omkring den kunnskap som ligger til grunn for pedagogisk virksomhet.

Tema som blir gjennomgått er:

 • bruk av ulike forskningsmetoder som tekstanalyse, begrepshistorie, observasjon og eksperiment
 • hva som gjør forskning troverdig og pålitelig
 • forskningens generelle relevans og nytteverdi

Emnet fokuserer på hele forskningssyklusen:

 • hva er en forskbar problemstilling
 • hvordan designe en studie og relevante instrumenter
 • hvordan gjennomføre studier og trekke gyldige konklusjoner

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal du ha

 • kjennskap til ulike måter å trekke utvalg på og hvordan dine funn kan generaliseres
 • kjennskap til forskjellen mellom korrelasjon og kausalitet, og kunne skille tilsynelatende sammenhenger fra reelle
 • kunnskap om operasjonalisering av begreper og kunne evaluere i hvilken grad forskningsinstrumenter avdekker begrepet du er interessert i
 • kjennskap til vesentlige endringer i forskningstradisjoner og sentrale begreper
 • kjennskap til kriterier for god pedagogisk forskning, forskningsetikk og hva som kan være feilkilder i forskning.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal du skal kunne

 • formulere en problemstilling som lar seg undersøke
 • designe og bruke en forskningsmetode slik som observasjon og tekstanalyse
 • tolke og analysere kvalitative og kvantitative data
 • analysere og forholde deg kritisk til argumentasjonen i vitenskapelige tekster

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal du

 • ha utviklet kritisk vurderingsevne og dypere forståelse av vitenskapelig tenkemåte og praksis
 • kunne sammenstille og vurdere kunnskapsgrunnlaget for pedagogisk virksomhet
 • ha videreutviklet din kompetanse i å vurdere argumenters troverdighet og gyldighet
 • ha utvidet din kompetanse i systematisk utforskning av pedagogiske fenomener

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ta PED1010 – Metode 1 Metode 1 før PED1020 – Metode 2 Metode 2. Det vil gi deg de anbefalte forkunnskapene for å gjennomføre emnet på en god måte.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar.

Obligatoriske aktiviteter

Emnet har 3 obligatoriske aktiviteter som skal gjennomføres i seminarer. For å kunne bestå de obligatoriske aktivitetene må du delta i seminar.  Frister og retningslinjer for de obligatoriske aktivitetene blir gitt ved semesterstart.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at du skal få ta eksamen.

Fullførte obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år (inkludert det semesteret de ble gjennomført).

Adgang til undervisning

Undervisning som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminargruppene er forbeholdt studenter med opptak til emnet

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager.

Besvarelsen skal være på 5-7 sider (Times new roman pkt 12, linjeavstand 1,5).

Eksamensoppgaven bygger på de obligatoriske aktivitetene. Alle obligatoriske oppgaver må være fullført før du kan ta eksamen.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

En eventuell søknad om å få oppgaveteksten på engelsk må sendes til Institutt for pedagogikk innen 1. september.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk