PED1360 – Flerkulturell pedagogikk - Videreutdanning

Kort om emnet

Foto: Alex Tufte

 

Emnet tar sikte på å styrke din kompetanse i arbeid med barn og elever fra språklige minoriteter. Dette er hovedsakelig et videreutdanningsemne, men kan tas av andre dersom det er kapasitet.

Følgende tema tas opp

 

 • utdanningspolitiske bestemmelser og minoriteter, Kunnskapsløftet, Barnehageløftet og ulike læreplaner i voksenopplæringen
 • kulturrelaterte og identitetsrelaterte temaer
 • perspektiver på holdningsskapende arbeid i samfunnet og i pedagogiske institusjoner
 • tospråklighet/flerspråklighet i samfunnet og på individplan
 • urfolksperspektiv og språkrevitalisering
 • opplæringsmodeller for organisering av barnehager og skoler med minoriteter
 • skole-hjem samarbeidet og sosiale relasjoner i nærmiljøet
 • alfabetisering av voksne og funksjonell analfabetisme
 • integreringspolitikken og betydningen av sosiale relasjoner
 • sosialiseringsteoretiske problemstillinger
 • språk, språkfunksjoner, språklæring, begrepslæring, faglig og sosial utvikling
 • lesing, leseforståelse og innholdslæring
 • pedagogisk kartlegging
 • metoder for utvikling av grunnleggende ferdigheter
 • metoder, strategier og organiseringsmåter for språkopplæring, leseopplæring og begrepsutvikling
 • pedagogisk tilrettelegging for barnas, elevenes og voksnes språklige, kunnskapsmessige, begrepsmessig og ferdighetsmessige utvikling
 • klasseromsprosesser, metoder og prinsipper i tospråkliges opplæring og læremiddelutvikling i flerkulturelle og flerspråklige skoler

Hva lærer du?

Kunnskaper
Du skal utvikle kunnskaper om og innsikt i aktuelle pedagogiske teorier, flerkulturelle perspektiver og utdanningspolitiske bestemmelser av relevanse for opplæringen av språklige minoriteter i barnehager, grunnopplæringen og voksenopplæring.

Etter emnet skal du være i stand til å kunne

 • forstå forskningsbaserte, politiske, sosiale og holdningsmessige prosesser og intensjoner som omgir pedagogiske institusjoner med minoritetsbarn og voksne innvandrere
 • forstå og mestre pedagogiske utfordringer i flerkulturelle sammenhenger

Ferdigheter
Du skal lære å anvende sin flerkulturelle pedagogiske kompetanse til å kunne

 • ta initiativ til flerkulturelt pedagogisk utviklingsarbeid i barnehager, grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen
 • knytte egne erfaringer til kunnskapsstoffet
 • bruke relevante forskningsbaserte kunnskaper til skoleutvikling og forbedring av barnas og elevenes lærings- og utviklingsvilkår

Profesjonell (generell) kompetanse
Du skal utvikle en grunnleggende profesjonskunnskap og forståelse som senere kan brukes og videreutvikles på grunnlag av kunnskaper om og innsikt i allmennpedagogiske og flerkulturell pedagogiske teorier.

Opptak og adgangsregulering

Emnet har lokalopptak direkte til Institutt for pedagogikk.

Opptak til dette emnet skjer én gang i året, på vårsemesteret. Her finner du mer informasjon om frister og hvordan du går fram for å søke opptak.

Studenter må registrere seg og betale semesteravgiften hvert semester.

Videreutdanning for lærere

Gjennom Utdanningsdirektoratets (Udir) Kompetanse for kvalitet-ordning kan du søke om å få videreutdanningen i flerkulturell pedagogikk godkjent selv om dette emnet ikke står i studiekatalogen. Spørsmål om ordningen rettes til Udir.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes gjennomført høyere utdanning slik det er beskrevet i opptakskravet.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra pedagogisk arbeid med minoritetselever/-barn/-voksne er en fordel.

Undervisning

Emnet går over to semestre (deltid). Undervisningsopplegg og undervisningsform kan variere fra år til år. 

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dette er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på emnet. På første forelesning gjennomgås undervisningsopplegg, pensum og arbeidskrav. Det er krav om 80 prosent fremmøte til undervisningen hvert semester.

Undervisningen foregår i hovedsak som forelesninger (ca. 3/4 av emnet), men også som gruppearbeid under faglig veiledning. Det vil være ca. fire to-dagerssamlinger per semester. 

Veiledning: Det kan gis veiledning i gruppeprosessen og i forbindelse med essayoppgavene. Veiledningen gis i form av seminarer, individuell veiledning og/eller gruppeveiledning. Omfanget av veiledningen er 1 time per student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

 1. Obligatorisk arbeid med 2 oppgitte individuelle essayoppgaver, 4-5 sider hver; en oppgave pr semester).
 2. 80 prosent deltakelse i undervisningen.

Eksamen
Emnet avsluttes med 4-timers skriftlig eksamen. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig eksamen er grunnlag for sensur (karakter) og baserer seg på emnets kjernepensum.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du ikke består avsluttende 4 timers skriftlig eksamen, har du anledning til å gå opp på nytt innen to semestere etter at emnet er avsluttet uten at arbeidskravet eller semesteroppgaven må gjennomføres på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Videreutdanningsemnet evalueres etter retningslinjene for kvalitetssikring ved Institutt for pedagogikk.

Annet

Sensorer på emnet:

 • En sensor på arbeidskrav
 • To sensorer på skriftlig eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke høst 2022. 

Undervisningsspråk

Norsk