PED2202 – Barn og ungdom- oppvekst og opplæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet tar for seg sentrale sider ved barn og unges oppvekst og utdanningsløp. Det belyser hvordan skolen skal ivareta utdanning for alle samtidig som den differensierer gjennom vurdering og anerkjennelse av prestasjoner.

I emnet studerer du endringer i utdanningsmønstre og skoletradisjoner som preger dagens utdanningssystem i Norge. Videre studerer du oppvekst- og utdanningsmønstre i lys av sosiale strukturer og identiteter knyttet til

 • etnisitet
 • kjønn
 • kulturell og sosial bakgrunn
 • seksuell orientering

Viktige nye trekk er omfattende institusjonalisering av oppvekst, intensivering av foreldreskap og kulturelle, sosiale og teknologiske arenaer som fremmer og hemmer oppdragelse, sosialisering og læring.

Det du lærer i dette emnet er relevant for arbeid med utdanningsrelaterte spørsmål i departementer, direktorater, forlag, skoler, konsulentfirmaer og andre organisasjoner som arbeider med utdanningsrelaterte spørsmål.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Målet med emnet er at du skal kunne

 • dokumentere innsikt i begrepene: pedagogiske institusjoner, sosialisering og identitet, migrasjon og likhet versus ulikhet i utdanning
 • drøfte pedagogiske former for samspill mellom skole, familie, fritidsarenaer og ny teknologi
 • anvende kunnskaper fra emnet til å forstå historiske endringer og aktuelle trekk ved sosialisering, oppvekstmiljø og pedagogiske institusjoner

Ferdigheter

Målet med emnet er at du skal kunne

 • anvende teori og empiriske studier for å analysere hvilken betydning skole og utdanning har for barn og unges sosialisering og oppvekst
 • bruke statistisk og historisk materiale sammen med annen kunnskap for å analysere og vurdere aktuelle utfordringer og vesentlige endringer i barns og unges oppvekst, sosialisering, og utdanningsløp
 • engasjere deg og kommentere medstudenters tekster på en konstruktiv måte

Generell kompetanse

Målet med emnet er at du skal kunne

 • bruke det du har lært gjennom emnet til å vurdere aktuelle oppvekst- og utdanningsspørsmål, og å utforme opplegg for faglige analyser
 • presentere og vurdere aktuelle tiltak i utdannings- og oppvekstfeltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper er minst 40 stp i pedagogikk/ utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Undervisning

Emnet består av forelesninger og arbeid i seminar. Underveis forventes det produksjon, presentasjon og drøfting av flere korte tekster

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Du mister plass på emnet hvis du ikke møter opp. Hvis du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson umiddelbart for å beholde plassen på emnet.

Obligatoriske aktiviteter

Du skal gjennomføre to obligatoriske aktiviteter:

 • Analyse av aktuelle og historiske sider ved utdanning og skole og relaterte problemer som har betydning for barn og unges sosialisering og oppvekst.
 • Skriftlig innledning til diskusjon relatert til eksamensoppgaven og/eller artikler på pensum.

Nærmere informasjon om frister og krav til de obligatoriske aktivitetene blir gitt ved semesterstart.

De obligatoriske aktiviteten må gjennomføres og godkjennes innen gitte frister før du kan levere eksamensoppgaven .

Adgang til undervisning

Deltakelse i undervisningen forutsetter opptak til emnet.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave med selvvalgt tema. Tema godkjennes av faglærer. Omfang for oppgaven 8 sider +/- 10 prosent (litteraturlisten kommer i tillegg). 

Nærmere informasjon om krav til- og frister for oppgaven blir gitt ved semesterstart. Du kan ikke ta eksamen hvis du ikke har fått godkjent obligatoriske aktiviteter.

Eksamensbesvarelsen sensureres av en kommisjon med to sensorer.

Sensorveiledning 2019 vår

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år, inkludert godkjenningssemesteret. Hvis du ønsker å ta eksamen på nytt etter den perioden, må du følge emnet og gjennomføre de obligatoriske aktivitetene på nytt. Da må du søke om opptak til undervisningen innenfor UiOs frister.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering vår 2019 

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Tilbys første gang våren 2019, deretter hver vår

Eksamen

Hver vår

Tilbys første gang våren 2019, deretter hver vår

Undervisningsspråk

Undervisningen kan være både på norsk og engelsk