Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å undersøke hvordan kulturelle og sosiale endringer virker inn på barn og unges oppvekst.

Tema som blir tatt opp i undervisningen er

  • betingelser for oppvekst i samspillet mellom barn og unge som aktører og de utdannings- og samfunnsmessige betingelser de vokser opp i
  • kulturelle og sosiale endringer i samfunnets innvirkning på barn og unges oppvekst når det gjelder hverdagslivets kommunikasjon, læring, livsplanlegging og kvalifiseringsmuligheter
  • sammenhengen mellom oppvekst og kunnskap belyst gjennom ulike kunnskapsdiskurser og læringsprosesser

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Etter du har fullført skal du kunne

  • beskrive, drøfte og reflektere rundt begrepene barndom, ungdom, kunnskap og oppvekst
  • se temaområdene identitet, kjønn, organisasjonsliv, nye medier og flerkulturalitet i sammenheng med oppvekst i det moderne samfunn
  • reflektere kritisk rundt hva som påvirker og skaper rammer for oppvekst i et samfunn preget av endring

Ferdigheter:

Etter du har fullført skal du kunne

  • belyse et case
  • lede en faglig diskusjon
  • drøfte en barne- eller ungdomskulturell problemstilling

Generell kompetanse

  • du skal kunne reflektere over barn og unges oppvekstvilkår

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED1450 – Barne- og Ungdomskunnskap (nedlagt)

Undervisning

Forelesning og seminar.

Det forventes aktiv deltakelse.

Du vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. har fått innvilget plass på emnet.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plassen din på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd (se kontaktinformasjon på semestersiden).

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

Du skal i gruppe jobbe med relevante problemstillinger knyttet til studielitteraturen. Gruppene skal legge fram sitt arbeid og lede en faglig diskusjon i plenum.

En nærmere orientering om dette gis i undervisningen.

Studiekrav (eksamen)

En oppgave over selvvalgt tema, skrevet individuelt (ca 8 sider) eller i gruppe (ca 12-15 sider).

Frist for arbeids- og studiekrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent før studiekravet kan innleveres for sensur.

Eksamen: Studiekravet må være levert innen en gitt frist.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun studiekravet er grunnlag for sensur.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret studenten har fått dem godkjent. Oppmelding til ny eksamen gjøres da direkte på StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Grunnet manglende ressurser tilbys kurset ikke våren 2019 som tidligere annonsert. Studenter som er interessert i temaet kan følge emnet PED2202 våren 2019.

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Det er kun eksamen som tilbys etter vår 2018. For å ta eksamen i emnet må du ha bestått obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav) fra før.

Undervisningsspråk

Norsk