Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Emnet gir en innføring i arbeidslivspedagogikk og organisasjonsutvikling som fagområder. Emnet er interaktivt og praksisnært. Gjennom sentral teori og forskningsbidrag innenfor områdene arbeidslivspedagogikk og organisasjonsstudier, skal du utvikle kompetanse om hvordan sentrale begreper og perspektiver kan brukes som analyseverktøy på konkrete eksempler. Eksemplene er knyttet til læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Etter fullført emne har du fått en innsikt i bredden av fagenes utviklingshistorie, slik de har utviklet seg i spennet mellom teori og praksis. Dette gir et bakteppe for å forstå både arbeidslivspedagogikk og organisasjonsstudier, som forskningsområder og som anvendbare fagområder i arbeidslivet. Dette er relevant for eksempel  for jobber som har med personalutvikling og kompetanseheving å gjøre.

Emnet dekker teorier og forskningseksempler knyttet til:

 • Læring på arbeidsplassen.
 • Tradisjon og fornyelse av kompetanser i arbeidslivet.
 • Hvordan ledelse av menneskelige ressurser («HRM» - human resource management) praktiseres.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter fullført emne skal du kunne

 • beskrive og drøfte sentrale teorier og problemstillinger knyttet til kompetanseutvikling og læring i praksisfellesskap
 • gi en analyse av ulike kontekster for læring på en arbeidsplass

Ferdigheter

Etter fullført emne skal du kunne

 • utvikle og bruke et enkelt analyseverktøy for analyse av organisasjonsutvikling og læring i arbeidslivet
 • belyse et gitt praksis- og emnerelevant eksempel

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal du ha basis for å

 • diskutere faglig litteratur og praktisk erfaring med andre
 • observere og skille mellom tilfeller der henholdsvis enkeltmennesker lærer i organisasjoner og tilfeller der organisasjonen som sådan kan sies å lære noe
 • vurdere hindringer og forutsetninger for utvalgte lærings og innovasjonsprosesser
 • bidra i utviklingsarbeid som gjelder utvikling av individuell eller organisatorisk kompetanse

Du skal også ha metodologisk kompetanse om innsamling av data for analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper for dette emnet er

eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, med fremlegg av gruppeoppgaver og diskusjon som det sentrale i sistnevnte aktivitet.

Studentaktive metoder inklusive fremlegg og diskusjon i både forelesnings- og seminarsammenheng er en del av undervisningen.

Undervisningen tar i bruk digitale løsninger for kommunikasjon i tilknytning til forelesninger og organisering av gruppearbeid

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Møter du ikke opp mister du plassen på emnet. Hvis du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson umiddelbart for å sikre deg fortsatt plass på emnet.

Obligatoriske aktivieteter

 • Du skal være med på å utarbeide en rapport på ca.10 sider i grupper med 4-5 studenter.
 • Rapporten skal presenteres i plenum.

Frister og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter blir gitt ved semesterstart.

Pensum ca. 1400 sider.

Adgang til undervisning

Undervisning som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer i to deler.

Eksamensdel 1 teller ¼ (25 %) eksamensdel 2 teller ¾  (75 %)av endelig karakter.

 • Eksamensdel 1: Besvare spørsmål knyttet til to av fire oppgitte nøkkelbegrep
 • Eksamensdel 2: Analyse av case-oppgave, tekstutdrag eller videoklipp som viser en arbeidslivssituasjon

Eksamensbesvarelsen sensureres av en kommisjon med to sensorer hvor den ene kan være emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne ta eksamen. 

SENSORVEILEDNING OG EKSAMENSOPPGAVE 2018 HØST

SENSORVEILEDNING 2019 Høst 

Sensorveiledning utsatt eksamen 2019 høst 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Eventuell søknad om oppgavetekst på engelsk må sendes til Institutt for pedagogikk innen 1.september.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år, inkludert godkjenningssemesteret. Hvis du skal ta eksamen opp igjen etter den perioden, må du gjennomføre emnet og de obligatoriske aktivitetene på nytt. Du må da søke om opptak til emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høst 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Undervisning kan være både på norsk og engelsk